TAJ-t igazoló hatósági igazolvány kiállítása

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

- Békés Megyei Kormányhivatal,

- Járási Hivatal Kormányablak (másodlat kiállítása tekintetében)

2. Illetékesség

- A kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal – Békés Megyei Kormányhivatal

- Járási Hivatal Kormányablak (másodlat kiállítása tekintetében)

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • Igénylőlap a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához

 • Megrendelő Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolványhoz

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány [személyazonosító igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély] 

 • lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya). 

Az alábbiakat esetenként, szükség szerint kell csatolni:

 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat, ha az eljárás díjköteles (elveszett, megsemmisült, megrongálódott igazolvány pótlása)

 • eltulajdonítás esetén a lopás tényét tartalmazó rendőrségi jegyzőkönyv, vagy igazolás 

 • képviselő eljárása esetén: 

  • meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazás,

  • kiskorú törvényes képviselőjének eljárása esetén a törvényes képviselő személyazonosítására alkalmas igazolvány és a kiskorú születési anyakönyvi kivonata 

 • EGT állampolgár [ha a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és itt bejelentett lakóhellyel rendelkezik], vagy annak 3. országbeli hozzátartozója esetében magyarországi regisztrációs kártya vagy tartózkodási engedély, 

 • EGT tagállammal kötött megállapodás alapján a tagállam állampolgárával azonos jogállást élvező állampolgárai részére kiállított, magyarországi tartózkodási engedély 

 • a TAJ igénylés előtt EGT tagállamban, Svájcban, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított személy esetén a TAJ igénylést közvetlenül megelőző biztosítás helye szerinti tagállam biztosítója által a biztosítási időszakról kiadott formanyomtatvány, vagy hatósági igazolás, 

 • megállapodáson alapuló jogosultság esetén 24 havi járulék megfizetésének igazolása, 

 • bevándorolt, letelepedett személy esetén bevándorlási vagy letelepedési engedély, 

 • menekült státusszal rendelkező személy esetén a menekült státusz elismeréséről rendelkező határozat, illetve menekülti státuszt igazoló dokumentum, 

 • hontalan személy esetén a hontalanságot megállapító okirat, és tartózkodási engedély, 

 • alapul szolgáló jogviszony igazolása: 

  • biztosítotti jogviszonyt igazoló dokumentum (pl.: munkaszerződés, munkáltatói igazolás) 

  • egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyeknek e járulék megfizetéséről szóló, adóhatóság által kiállított igazolása. 

  • külföldi kérelmező esetén a magyar egészségbiztosításra jogosultságot igazoló dokumentum.

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány (a továbbiakban: TAJ kártya) kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani. 

A kormányhivatal hivatalból – a személy és lakcímnyilvántartás adatszolgáltatását követően – soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ kártyáját. 

A belföldinek nem minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt – a Megrendelő Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolványhoz elnevezésű nyomtatványon – a foglalkoztató székhelye szerinti megyei kormányhivatalnál kérheti a TAJ kiadását.

Az elveszett, megsemmisült, ellopott TAJ kártya pótlását, továbbá a névváltozást, illetve a TAJ számmal nem rendelkező, de arra jogosulttá vált igénylő az Igénylő lap és az elbíráláshoz szükséges dokumentumok benyújtásával kezdeményezheti a TAJ kártya kiállítását személyesen vagy postai úton (ügyfélkapun keresztül) a megyei kormányhivatalnál.

Az elveszett, megsemmisült, ellopott TAJ kártya pótlása a járási hivatal kormányablakában is igényelhető.

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

 • ingyenes:

  • az első TAJ kártya kiállítása az azzal nem rendelkező személyek számára,

  • a név és adatváltozás miatt, valamint

  • az okmány eltulajdonítása miatti kiadás.

 • 3.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni 

  • ha az újabb TAJ kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a TAJ kártya kérelem benyújtásakor – az okmány kiállítását megelőzően – igazolni kell.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A TAJ-t elsődlegesen egy kártya formátumú hatósági igazolvány (TAJ kártya) igazolja, amelyet a magyar állampolgár a születésekor kap, más jogosultaknak pedig igényelni kell.

A TAJ kártya önmagában nem elegendő az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bizonyítására, azon kívül egyéb, személyazonosításra alkalmas okirat (pl. személyazonosító igazolvány) felmutatása is szükséges. Ebből kifolyólag fontos, hogy a TAJ kártyán szereplő személyazonosító adatok összhangban legyenek a többi személyazonosításra alkalmas okiraton feltüntetett adatokkal. Azok változása esetén új TAJ kártya kiállításáról kell gondoskodni.

A TAJ-t igazoló kártyák kizárólag a TAJ-t, mint azonosítót igazolják, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot az egészségügyi szolgáltató a jogviszony-ellenőrzés során, elektronikus úton ellenőrzi.

7. Ügyintézési határidő

Az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezést követő naptól számított 8 nap, feltéve, hogy a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, egyéb esetben 60 nap.

Amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtják be, a hiányzó dokumentum pótlására szólítják fel a kérelmezőt – EGT állam/Svájc/egyezményes állam korábbi igazolásának hiánya esetén a külföldi egészségbiztosítót –, így ez a hiánypótlási eljárás meghosszabbítja az ügyintézés időtartalmát. 

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

Igénylőlap a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához

Meghatalmazás a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához kapcsolatos ügyintézéshez

TAJ igénylés foglalkoztatók részére (Megrendelő)

TAJ igényléssel kapcsolatos tájékoztató

10. Időpontfoglalás

Kormányhivatali ügyintézés időpontfoglalás

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/eugyintezes_enyomtatvanyok

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről a Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

Ügyintézés