Iratmásolat kiadás szabályai a földhivatali eljárásban
2018. március 27. 10:47

Iratmásolat kiadás szabályai a földhivatali eljárásban
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 33. §-a az eljárás bármely szakaszában biztosítja az adott ügyben ügyfélnek minősülő személyek számára a keletkezett iratokba történő betekintést, mely magában foglalja a másolat készítés és a másolat igénylés lehetőségét is. A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet be.
Harmadik személy akkor tekinthet be, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

Az ingatlan-nyilvántartási okirattárban lévő, továbbá a széljegyzett magán és közokiratok, hatósági határozatok megtekintését a törvény szigorú feltételekhez köti:

„Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, feljegyzés és a széljegyzett ingatlan-nyilvántartási igény alapjául szolgáló okiratok tartalma - a hozzájárulás és az igazolt igény keretei között - akkor ismerhető meg, ha a kérelmező igazolja, hogy a megismeréshez az okirat tartalma által érintett jogosultak és kötelezettek hozzájárultak vagy, hogy az okirat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

Az ingatlan-nyilvántartás, vagy a széljegyzett ingatlan-nyilvántartási igény alapjául szolgáló okirat szerinti jogosult, illetve kötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt engedélyével ismerhető meg: 

a.) minden olyan magán- és közokirat, hatósági határozat tartalma, amely a jogosult, illetve a kötelezett bejegyzése, törlése alapjául szolgált, vagy széljegyzés alapjául szolgált,”
Az ingatlan természetben meghatározott részére bejegyzett jogok, tények alapját képező okiratok az érintett természetbeni rész meghatározására vonatkozó tartalma minden további nélkül megismerhető.

Az ingatlan-nyilvántartás nyilvánosság elve alapján a földhivatal okirattárában található iratok (bejegyzés és törlés alapjául szolgáló iratok) megismerése az alábbi feltételek szerint történhet. Megismerésére jogosul:
  • az okirat szerinti jogosult/kötelezett,
  • a jogosult/kötelezett  okiratba foglalt engedélyével rendelkező személyek,
  • azok, akik írásban igazolják, hogy joguk érvényesítéséhez vagy kötelezettségük teljesítéséhez szükséges megismerniük az adott dokumentumot.
Az iratmásolat egy nyomtatvány kitöltésével személyesen vagy meghatalmazott útján igényelhető. A kérelemben megjelölt adatokat az ingatlanügyi hatóság a személyazonosság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítés nélküli másolatért, illetőleg kivonatért oldalanként 100 forint díjat kell fizetni.Ügyintézés