Egy lépéssel közelebb a gazdákhoz
2017. február 08. 14:40

Egy lépéssel közelebb a gazdákhoz
2017. január 1-jétől négy új, a gazdálkodókat érintő tevékenységgel bővült a Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának feladatköre.
1. Családi gazdaságok nyilvántartásának vezetése

A családi gazdaság bejegyzésére, a családi gazdaságot és a gazdálkodó család tagjait érintő változások átvezetésére, továbbá a családi gazdaság megszüntetésére irányuló kérelmeket a családi gazdaság központjának fekvése szerinti illetékes járási hivatalnál kell benyújtani. A családi gazdálkodónak a nyilvántartásba vétel, a változások bejelentése és a családi gazdaság törlése esetére benyújtandó iratok, nyilatkozatok körét a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásáról szóló 326/2001.(XII.30.) Korm. rendelet határozza meg. A családi gazdálkodó a családi gazdaságot alapító szerződésben (pl. új tag belépése esetén), vagy az abban feltüntetett adatokban (pl. a családi gazdaság által használt terület vonatkozásában) bekövetkezett változást köteles 15 napon belül az illetékes járási hivatalnál bejelenteni. A szükséges nyomtatványok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal weboldalán, a
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok cím alatt elérhetők.


2. Mezőőri őrszolgálat nyilvántartása

A települési önkormányzatnak az általa alapított mezőőri őrszolgálat létrehozását az illetékes járási hivatalnál be kell jelentenie. A mezőgazdasági igazgatási szervi hatáskörében eljáró járási hivatal az őrszolgálatot hatósági nyilvántartásba veszi.  A fenntartó a mezőőr foglalkoztatását, illetve a foglalkoztatás megszüntetését a változás bekövetkezését megelőzően, 5 napon belül írásban értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet és a rendőrséget. A mezőőri őrszolgálatok megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami támogatások igénylésével kapcsolatos kérelmet a szükséges mellékletekkel ellátva szintén a járási hivatalhoz kell benyújtani.

3. Őstermelői igazolványok ellenőrzése

Az őstermelői igazolvány, a betétlap használata jogszerűségének ellenőrzése is a járási hivatal hatáskörébe került. A hatósági ellenőrzés preventiv jellegű, arra akkor is sor kerülhet, ha jogszabálysértésre utaló körülmény megelőzően nem merült fel.

4. Vis major támogatások

Az elháríthatatlan külső ok (vis major) elismerésére irányuló eljárásban annak a kérdésnek az elbírálása, hogy a kérelemmel érintett területen és időpontban a természeti csapás, illetve a szélsőséges időjárási körülmény (árvíz, belvíz, jégkár, fagykár, aszály stb.) bekövetkezett-e, a földművelésügyi hatáskörében eljáró járási hivatal hatáskörébe került.

 
Ügyintézés