Népegészségügyi Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának feladatai


Illetékessége négy járás területére terjed ki:

Békéscsabai járás: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás.

Békési járás: Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony és Tarhos. 

Gyomaendrődi járás: Gyomaendrőd, Dévaványa, Csárdaszállás, Hunya és Ecsegfalva.

Szarvasi járás: Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Örménykút, Kardos és Kondoros.


Részletes feladatai:

Egészségügyi igazgatás

 1. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a működési engedély kiadása:

1.1.Az alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat – és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői részére.

1.2.Ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a működési engedélyt az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya adja ki.

1.3.Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel rendelkezik, illetve székhelyén is nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy székhelyre és telephelyekre külön-külön lefolytatott eljárásokban a telephely, illetve székhely szerinti járási hivatal népegészségügyi osztálya adja.

 1. Bejelentések, panaszok fogadása, kivizsgálása.
 2. Részvétel szakhatósági eljárásokban.


Védőnői szakfelügyelet

 1. A járási vezető védőnő ellátja a területen dolgozó területi és iskola-egészségügyi feladatokat ellátó védőnők szakmai felügyeletét.
 2. A járási vezető védőnők a vonatkozó jogszabály, illetve az egészségügyi szolgáltató fenntartójának írásbeli megkeresése alapján szakmai véleményt ad a védőnői szolgálatok átszervezésével és működtetésével kapcsolatosan.
 3. Megkeresésre a védőnői szolgálatokat érintő panaszokat kivizsgálja.
 4. A járási vezető védőnő továbbképzéseket szervez, munkaértekezletet tart a területén dolgozó védőnők részére. Részt vesz a védőnői tevékenységet érintő irányelvek, szakfelügyeleti ajánlások és módszertani levelek kidolgozásában.
 5. Felkérésre illetve a védőnői szolgálat munkaterve alapján részt vesz a közösségi és iskolai egészségfejlesztési programokban. Figyelemmel kíséri, és szakmailag támogatja a területen működő egészségmegőrző rendezvényeket.

 

Családvédelmi Szolgálat

A Szolgálat keretin belül a szakirányú tanfolyammal rendelkező védőnő látja el a magzat védelmével, a családtervezéssel és a házasság előtti tanácsadással kapcsolatos feladatait.


Ápolási szakfelügyelet

 1. A járási vezető ápolónő a járási hivatal illetékességi területén működő

1.1.háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás,

1.2.fogorvosi alapellátás,

1.3.foglalkozás- egészségügyi alapellátás,

1.4.otthoni szakápolás, hospice szakápolási szolgálatok,

1.5.járóbeteg szakellátás (önálló nem fekvőbeteg gyógyintézethez integrált),

1.6.szakdolgozói tevékenységek,

1.7.szociális intézmények (átmeneti, bentlakásos, nappali) szakmai felügyeletét végzi.

 1. Közreműködik az egészségügyi szakdolgozókat érintő igazgatási folyamatokban (az egészségügyi szolgáltatás engedélyezése).
 2. A Békés Megyei Kormányhivatal felkérésére közreműködik a bentlakásos szociális intézmények működési engedélyezéséhez kapcsolódó közegészségügyi állásfoglalás kialakításában, valamint az ott zajló egészségügyi ellátás szakmai ellenőrzésében.


Járványügyi tevékenység

 1. Fertőző betegségekkel kapcsolatos feladatokat ellátó közegészségügyi-járványügyi felügyelők:

1.1.    végzik a fertőző betegek bejelentését, nyilvántartását, az adatlapok felülvizsgálatát;

1.2.    a bejelentett fertőző megbetegedések, járványok esetén a járványügyi vizsgálatot és intézkedéseket a vonatkozó jogszabály alapján végzik, illetve foganatosítják;

1.3.    közösségben előforduló ételmérgezések, ételfertőzések gyanúja esetén együttműködnek a járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztállyal, a vonatkozó jogszabályok alapján.

 1. A járványügyi vizsgálatokat a felügyelők a bejelentőlapok, valamint a vizsgálatot végző laboratórium eredménye alapján végzik.
 2. A folyamatos fertőtlenítés módjáról az érintettek tájékoztatót kapnak a járványügyi vizsgálat alkalmával, melynek dokumentációja a járványügyi vizsgálati lapon történik.
 3. Egyedi megbetegedések esetén a záró fertőtlenítés - hasonlóan a folyamatos fertőtlenítéshez - a helyszínen adott tájékoztatás alapján történik. A tájékoztatás ténye a járványügyi vizsgálati lapon rögzítésre kerül.
 4. A járványügyi vizsgálat eredményeként jogszabályban meghatározott esetekben határozatot hoz a fertőző beteg környezetének járványügyi megfigyelés alá helyezéséről.
 5. A vonatkozó jogszabályban előírt meghatározott esetekben (pl. salmonellosis 3 év alatti közösségbe járó egyén esetében) a fertőzőképesség megszűnését felszabadító vizsgálat igazolja. A hatósági vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközöket a járványügyi felügyelő adja át (a betegnek, illetve környezetének, gyógyszeres kezelést követően) és erről nyilvántartást vezet.


Sürgős jelentések:

A betegellátók a bejelentőlap megküldésével egyidejűleg a betegellátó telephelye szerint illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálynak vagy a megyei készenléti szolgálatnak, valamint az Országos Epidemiológiai Központnak (a továbbiakban: OEK), vagy az OEK ügyeletének telefonon és faxon bejelentik a megbetegedett személy személyazonosító és egészségügyi adatait a sürgős jelentéssel jelentendő megbetegedések esetén.


Oltóanyagokkal kapcsolatos tevékenység

 1. Gondoskodik az életkorhoz kötött kötelező folyamatos és kampányoltásokhoz  szükséges oltóanyagok megrendeléséről, megfelelő szétosztásáról, és a védőoltások jogszabályban foglaltak szerinti végrehajtásáról.
 2. Oltóanyag nyilvántartást vezet, elszámoltatja az oltóorvost a kiadott oltóanyag felhasználásáról az oltási dokumentáció alapján.
 3. Ellenőrzi a területi védőnő által vezetett oltási nyilvántartásokat, az oltóanyag tárolását, és az oltóhelyek higiénés állapotát.
 4. Rögzíti az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerébe az oltásokkal kapcsolatos adatokat, és karbantartja azokat.
 5. Elrendeli a védőoltásra kötelezett személy oltását, ha az a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak nem tesz eleget.


Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének egészségügyi hatósági feladatai:

 1. Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeit, az infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya rendszeresen ellenőrzi.
 2. Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzési tevékenysége alapján, szükség esetén intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.


DDD (Dezinfekció, dezinszekció, deratizáció) tevékenység
:

 1. A területi és iskolai védőnők a jogszabályban leírt módon és gyakorisággal tisztasági vizsgálatot végeznek az oktatási, nevelési intézményeknél, melyről havonta jelentést küldenek a járási intézetnek. A jelentéseket a járványügyi felügyelő összesíti, és elektronikus úton továbbítja a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához. A járványügyi felügyelő szúrópróbaszerűen a védőnői ellenőrzések eredményeinek figyelembevételével tisztasági vizsgálatokat végez az illetékességi területhez tartozó oktatási, nevelési intézményeknél. Az ellenőrzésről feljegyzés készül, ami tartalmazza, a szűrővizsgálat helyszínét, megvizsgáltak körét, létszámát, a vizsgálat tapasztalatait, a hozott intézkedéseket.
 2. A gócgyanús lakásoknál ellenőrzést végez, a tetves személyekről és a gócgyanús lakásokról nyilvántartást vezet.
 3. Az egészségügyi kártevők elszaporodásával kapcsolatos lakossági panaszbejelentéseket a járási hivatal népegészségügyi osztálya vizsgálja ki.
 4. Amennyiben a fenntartó az egészségügyi kártevők elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a népegészségügyi osztály kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.


Közegészségügyi tevékenység

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás lebonyolítása az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren keresztül.


Település- és környezet- egészségügyi feladatok

 1. Hatósági ellenőrzéseket végez.
 2. Nyilvántartja és felügyeli a település – és környezet-egészségügyi egységeket az OTH által bevezetett egységnyilvántartó program alapján. A felügyeleti tevékenység konkrét hatósági ellenőrzéseket - vízmű, és engedélyező eljárásokban való részvételt jelent.
 3. Szakhatóságként vesz részt a kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek, hulladékkezelő létesítmények és tevékenységek, építmények és különböző létesítmények építési engedélyezési eljárásában, vízjogi engedélyének kiadásában, kármentési eljárásokban, településrendezési tervekben.
 4. Az ivóvízellátást biztosító létesítmények közegészségügyi ellenőrzését elvégzi és a hatósági intézkedéseket megteszi.
 5. Az országos munkaterv alapján meghatározott időszakokban ellenőrzi a medencés fürdőket az ellenőrzés tapasztalatairól jelentést küld a megyei intézet részére. Az üzemeltető által beküldött üzemeltetési szabályzatot határozattal jóváhagyja.
 6. Ellenőrzi az egyéb, élelmiszert nem forgalmazó üzleteket.
 7. Szakhatóságként közreműködik a kizárólag üzletben forgalmazható termékek működési engedélyezésében.
 8. Elvégzi az elhunytakkal és temetkezéssel kapcsolatos hatósági engedélyek kiadását.
 9. Részt vesz a bejelentés köteles és engedélyköteles telephelyek engedélyezési eljárásában.


Kémiai biztonság

 1. A kémiai biztonsági felügyelők az éves munkaterv, illetve megkeresés alapján (társhatóságok, soron kívüli OTH feladatok, megyei intézet) a vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján tartják a hatósági ellenőrzéseket.
 2. A kémiai biztonsági felügyelő által végzett kémiai biztonsági hatósági munkák rögzítése az újonnan bevezetésre került OSZIR-KBIR rendszerben.
 3. A kémiai biztonsági felügyelő végzi továbbá a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenység, illetve az abban bekövetkezett változás ügyfelek által történő bejelentésének fogadását. A bejelentések az OSZIR-KBIR Kémiai Biztonsági Információs Szakrendszerben kerülnek rögzítésre (ügyfél által történő internetes bejelentés, illetve ügyintézői rögzítés alapján), nyilvántartásra.


Élelmezés – egészségügyi feladatok

 1. Étrend-kiegészítő készítmények forgalmazásának bármely kereskedelmi formában történő ellenőrzése. Egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a készítményből akkreditált laboratóriumi vizsgálat céljára minta vehető.
 2. Különleges táplálkozási célú élelmiszerek forgalmazásának bármely kereskedelmi formában történő ellenőrzése. Egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a készítményből akkreditált laboratóriumi vizsgálat céljára minta vehető.
 3. Élelmezés és táplálkozás egészségügyi ellenőrzések végzése.  
 4. Oktatási, egészségügyi, szociális intézményekben végzett élelmezés- és táplálkozás egészségügyi ellenőrzések, vizsgálatok végzése.
 5. Kozmetika készítmények forgalmazásának ellenőrzése valamennyi kozmetika terméket forgalmazó kereskedelmi egységben.


Gyermek- és ifjúság-higiénés feladatok

 1. Bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák közegészségügyi körülményeinek ellenőrzése.
 2. Nyári napközis táborok közegészségügyi/higiénés körülményeinek ellenőrzése.
 3. Családi napközik üzemeltetését megelőző helyszíni szemle, valamint közegészségügyi állásfoglalás kiadása. A már üzemelő családi napközik folyamatos közegészségügyi ellenőrzése.


Egészségfejlesztési feladatok

 1. Közreműködés az év közbeni országos programok lebonyolításában.
Felkérések (megyei intézet, közoktatási intézmények, civil szervezetek) alapján részvétel egészségnapokon, - heteken, szűrővizsgálatok szervezésében, pályázatok egészségfejlesztési részének végrehajtásában.

Ügyintézés