Mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványának igénylése

ÜGYMENET LEÍRÁS

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

2. Illetékesség

Országos

A parkolási igazolvány személyesen kérelmezhető:

 • bármely járási hivatalnál,
 • lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél, ha személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott.

Az ügyintézés helye: részletesen itt (új ablakban nyílik)


3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány, illetve más érvényes személyazonosságot igazoló érvényes okmány (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, kiskorú kérelmező esetén születési anyakönyvi kivonat),
 • lakcímigazolvány,
 • törvényes képviselő vagy meghatalmazott érvényes személyazonosító igazolványa, illetve más érvényes személyazonosságot igazoló érvényes okmánya, lakcímigazolványa,
 • orvosi szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.

Ügyintézéskor csatolandó okmányok:

 • előző parkolási igazolvány (csere vagy megrongálódás esetén),
 • fénykép készítése helyben történik, de igazolványkép is csatolható (32x45 mm-es).

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

 • személyesen, vagy
 • meghatalmazott útján.

5. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Az eljárás díj- és illetékmentes


6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára jogosult személyek:

 • Azok (18 év alatti) a személyek, akik magasabb összegű családi pótlékban részesülnek és

          -  vaknak vagy gyengénlátónak (K betűjel, 1 számjel),

          -  mozgásszervi fogyatékosnak („L” betűjel),

          - értelmi fogyatékosnak („M” betűjel) vagy

          - autistának (N betűjel, 1 számjel) minősítettek

és a  magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolással („Igazolás tartós beteg, vagy súlyos fogyatékos gyermekről”) tanúsítják.

 • Azok a vakok és gyengén látók,

akik a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek és a rendelet szerint kiadott „Nyilvántartási lappal” rendelkeznek. 

 • Azok a személyek, akik közlekedőképességükben súlyosan akadályozottak.
 • Azok a személyek, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek és a támogatást:

          - mozgásszervi fogyatékosságra,

          - látási fogyatékosságra,

          - értelmi fogyatékosságra,

          - autizmusra

állapították meg és

 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1999. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozattal

vagy

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással igazolják.

Ha a parkolási igazolvány iránti kérelem benyújtásakor a fent említett szakhatósági állásfoglalás (rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleménye / szakhatósági állásfoglalása a közlekedőképességről) nem áll rendelkezésre, úgy a kérelemhez mellékelni kell a

 • súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló, fél évnél nem régebbi eredeti orvosi dokumentációt- szakorvosi leletet, zárójelentést- (különösen a mozgásszervi illetve végtagokat érintő keringési és idegrendszeri betegségeket érintő a közlekedést/járást befolyásoló betegségekkel kapcsolatos szakorvosi leleteket) és az
 • orvosi beutalót („Orvosi beutalót az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából”).

Ebben az esetben a járási hivatal a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja.

Amennyiben az elvégzett vizsgálat alapján a kérelmező közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősül, úgy parkolási igazolványra jogosulttá válik.

A parkolási igazolvány érvényességi ideje (időbeli hatálya):

 • 5 év, ha a szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. 
 • 3 év, ha a szakvélemény szerint a jogosult állapota nem végleges. 
 • Amennyiben a szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, akkor az igazolvány időbeli hatálya megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával.

A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

 • Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött kell elhelyezni oly módon, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
 • A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
 • Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
 • Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek.
 • Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni, és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.
 • Eltulajdonítás, megsemmisülés vagy elvesztés tényét haladéktalanul be kell jelenti bármelyik járási hivatalnál.
 • Az adatváltozás tényét 15 napon belül be kell jelenteni bármelyik járási hivatalnál.
 • Az érvénytelenné vált, megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni bármelyik járási hivatalnál.


A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • a járási hivatalban
 • postai úton 

Az át nem vett igazolványt - az átvételre való felhívást követően - a kiállítástól számított egy év elteltével a járási hivatal megsemmisíti.

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje:

20 nap (ide nem értve az esetlegesen szakkérdés vizsgálatának idejét)

A parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét jogosítja fel az alábbi kedvezmények igénybevételére:

 • közlekedhet és várakozhat "Gyalogos övezetben" valamint "Gyalogos és kerékpáros övezetben"
 • legfeljebb 20 km/óra sebességgel behajthat az alábbi jelzőtábláknál, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van, vagy csak ezen az úton közelíthető meg:

           o       "Mindkét irányból behajtani tilos"

           o       "Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos"

           o       "Motorkerékpárral behajtani tilos"

           o       "Járműszerelvénnyel behajtani tilos"

           o       "Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos"

 • parkolhat a kizárólag mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére fenntartott parkolóhelyen,
 • járdán akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg,
 • várakozhat olyan helyen is, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja,
 • korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen várakozhat a várakozást ellenőrző óra, illetve jegykiadó automata működtetése nélkül is.

A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) határozata alapján az ITF államok hatóságai által kiállított mozgáskorlátozott parkolási igazolvány a tagországok között azonos kedvezményekre jogosít.

7. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

  • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról,
  • 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványáról,
  • 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről,
  • 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól,
  • 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról,
  • 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról,
  • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
  • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
  • 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
  • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső


8. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

Meghatalmazás

9. Időpontfoglalás

www.ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

10. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

www.nyilvantarto.hu/ugyseged/

Lehetősége van a természetes személyek részére kiállított parkolási igazolvány díj-és illetékmentesen történő:

 • pótlására, illetve
 • 5 évre kiadott parkolási igazolvány érvényességi idejének lejárta miatti cserére amennyiben állapota véglegessége nem a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése szerinti a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására 2012. december 31-ét követően fel nem használható orvosi szakvélemény („7 pontos” szakvélemény) alapján került megállapításra.


11. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

vissza

Ügyintézés