Nyugdíjbiztosítási Osztály / Gyulai járás

Illetékessége:

-          gyulai járás: Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza

-          sarkadi járás: Sarkad, Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány

-          mezőkovácsházai járás: Mezőkovácsháza, Battonya, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Dombegyház, Kevermes, Almáskamarás, Dombiratos, Kaszaper, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza


A Nyugdíjbiztosítási Osztály

ellátja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, melyek különösen:

a) nyugdíj-megállapítási és adategyeztetési szakterületi feladatok:

 1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben meghatározott nyugellátások (öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátások), elbírálása, döntéshozatal.
 2. A külön jogszabályokban meghatározott ellátások (bányásznyugdíj, korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka valamint rokkantsági járadék) iránti igények elbírálása, döntéshozatal.
 3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti baleseti járadék megállapítása, feléledése iránti igények elbírálása, döntéshozatal.
 4. A kérelemre és hivatalból indult egyeztetési eljárás lefolytatása, adatok beszerzése, hatósági bizonyítvány kiadása.
 5. Tanúmeghallgatási eljárás, valamint a kereseti adatok, a szolgálati idő, a korkedvezményes szolgálati idő és az ellátásra való jogosultság stb. helyszíni vizsgálatának kezdeményezése, a vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal.
 6. Korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása, döntés a beszámíthatóság tekintetében, szükség esetén a szakmai irányításban közreműködő ONYF-től állásfoglalás kérésének kezdeményezése.
 7. Nyugdíjszakmai ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése.
 8. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők esetén a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály megkeresése korhatár előtti ellátás megállapítása céljából, illetve értesítése az öregségi nyugdíj megállapításáról.

b)    igényelbíráláshoz kapcsolódó nyugdíjszakmai feladatok:

 1. Az egészségi állapottól függő nyugellátás iránti igények elbírálásához, az ellátásra való jogosultság vizsgálatához a szakkérdésben történő eljárás kezdeményezése.
 2. Szakkérdésben történő döntéssel kapcsolatos, időszakos felülvizsgálati eljárás lefolytatása, a vizsgálat eredményétől függő intézkedések megtétele, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (NYUFIG) és az igénylő értesítése, illetve intézkedés a leszállító, felemelő, megszüntető határozatok meghozataláról.
 3. Ügyfelek saját adataikra vonatkozó, adatvédelemmel összefüggő tájékoztatás-kérési, betekintési- és helyesbítés-kérési jogai gyakorlásának, továbbá az információ szabadságra vonatkozó jogai gyakorlásának elősegítése.
 4. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti megállapodások megkötése, jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések intézése.
 5. Az egészségi állapottól, illetve egészségkárosodástól függő nyugellátásban részesülő személy soron kívüli felülvizsgálatának elrendelése olyan tény vagy körülmény alapján, amely valószínűsíti, hogy a korábban megállapított egészségi állapot, egészségkárosodás mértéke nem áll fenn, vagy az a megállapítottnál kisebb mértékű. A soron kívüli felülvizsgálat eredményétől függő intézkedések megtétele.
 6. A Társadalombiztosítási Egyéni Számlával kapcsolatos feladatok ellátása, ügyfelek tájékoztatása.
 7. Nyugdíj-megállapítási és adategyeztetési ügyekben ügyfelek fogadása, részükre általános és konkrét ügyekben felvilágosítás adása, igénybejelentések felvétele.
 8. Nyugellátási és adategyeztetési ügyekhez szükséges nyilatkozatok, jegyzőkönyvek felvétele, írásba foglalása.
 9. Kapcsolattartás és együttműködés az ONYF szervezeti egységeivel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal.
 10. Írásos és telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása.
 11. A lezárt nyugdíjügyekben érkező beadványok intézése.
 12. A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás alapján adatszolgáltatás a biztosítottakra vonatkozóan bejelentett és nyilvántartott adatokról.

c)     egyéb nyugdíj-igazgatási feladatok:

 1. A jogalap nélkül felvett ellátások körében megtérítésre, visszafizetésre kötelező határozatok előkészítése.
 2. Jogszabálysértő döntés esetére megállapított késedelmi kamat megtérítésének előkészítése.

d)     szakmai-igazgatási, funkcionális és koordinációs feladatok:

 1.  Közérdekű bejelentések, panasz ügyek monitoringja keretében a beadványok továbbítása az ONYF-hez, valamint a havi monitoring jelentés elkészítése.

 e)     családtámogatási és fogyatékossági támogatási feladatellátás:

 1. A családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás és gyermeknevelési támogatás, valamint az anyasági támogatás határozattal történő elbírálása, megállapítás esetén folyósítása.
 2. Más igényelbíráló szerv megkeresésére a folytatólagos folyósításhoz szükséges adatok kiadása, az iratok áttétele.
 3. Kapcsolattartás az Egészségbiztosítási Osztállyal a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás megállapításával összefüggésben.
 4. Hatósági bizonyítvány kiadása a folyósított családtámogatási ellátásokról.
 5. A feladatkörbe tartozó ügyekben a belföldi jogsegély kérelmek teljesítése.
 6. Családtámogatási kifizetőhely megszűnése esetén – jogutódként – a családtámogatási iratanyag alapján az ellátások továbbfolyósítása.
 7. A gyermekgondozási támogatásban részesülő esetében a nyugdíjjárulék megállapítása és levonása.
 8. A programrendszer segítségével az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének országos körűen, elektronikus úton történő teljesítése a NEAK részére.
 9. A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatban hozott elsőfokú döntések, beérkező fellebbezések alapján történő felülvizsgálata, majd a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő továbbítása
 10. A gyermekgondozást segítő ellátás méltányosságból történő megállapításához szükséges iratok előkészítése és felterjesztése a Kormánymegbízott részére.
 11. A munkavédelmi akcióterv keretén belül az adókedvezményre jogosító igazolás kiállítása a gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kérésére, és a bevallás törvényes határidőn belüli elkészítése a NAV részére.
 12. A fogyatékossági támogatás határozattal történő elbírálása, megállapítás esetén folyósítása.
 13. A fogyatékossági támogatási igények minősítésre történő előkészítése a Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya részére.
 14. A vakok személyi járadékának folyósítása és szükség szerint megszüntetése.

Ügyintézés