Foglalkoztatási Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának feladatai

Illetékességi területe: Békéscsaba járás

Az osztály ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a járási hivatal hatáskörét, a foglalkoztatási osztály feladatkörét érintő feladatokat.

 

I. Ügyfélszolgálati és ellátási feladatok

 

1) Koordinációs feladatai tekintetében:

 

a) Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.

b) Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít.

c) Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat.

d) A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.

e) Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, települési önkormányzatokkal.

f) Kapcsolatot tart és együttműködik a feladatai megvalósításában résztvevő szervezeti egységekkel, a szakmai irányító szervvel.

g) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítására jogosult szervezeti egységét közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés).

 

2) A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai tekintetében:

 

a) Fogadja és továbbítja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály részére a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket.

b) Munkaközvetítési feladatokat lát el az illetékességi területén kívüli munkahelyekre, a munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország területére.

c) Ellátja az ügyfelek informatikai adatainak, és iratanyagainak költöztetésével kapcsolatos feladatokat.

 

3) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Számfejtési ütemterv alapján elvégzi a megállapított járadék, segély, költségtérítés pénzügyi feladását az Integrált Rendszerben.

b) Elvégzi a szolgáltatást kérők és közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat elvégzi.

c) A benyújtott méltányossági kérelmeket véleményezi, és átadja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály részére.

d) Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

e) Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat.

f) Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását.

g) Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan a járási hivatal, illetve a hivatalvezető hatáskörébe utalt feladatokat.

h) Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó bejelentéseket.

i) Ellátja a Foglalkoztatási Osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével kapcsolatos feladatokat.

 

4) Európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében:

 

a) A Foglalkoztatási Osztályon működő EURES asszisztens által ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat.

b) Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, az uniós munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik az uniós munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról.

c) Harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és meghosszabbításával kapcsolatban szakhatósági állásfoglalás kiadására, valamint magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló eljárásokban a közvetítői nyilatkozat előkészítéséhez szükséges feladatokat ellátja, elkészíti a közvetítői nyilatkozatot.

 

5) Szolgáltatási feladatai tekintetében:

 

a) Folyamatos állásfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerőpiaci folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó okokat.

b) Kapcsolatot tart a megye, a járás területén működő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket, értékeléseket (éves prognózisok) és elégedettségi felméréseket készít.

c) Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében.

d) Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében.

e) Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket.

f) Előszűrést, munkaközvetítést végez.

g) Elvégzi az ügyfelek munkaerőpiaci elhelyezkedés szempontjából történő vizsgálatát és besorolását, ennek alapján az ügyféllel egyéni cselekvési tervet készít, melyben meghatározásra kerülnek a munkaerőpiaci cél eléréshez kapcsolt tevékenységi, szolgáltatási és indokolt támogatási elemek.

h) Ellátja a feladatkörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatokat. Információt nyújt, egyéni tanácsadást végez, csoportfoglalkozásokat tart.

 

6) Közfoglalkoztatási feladatai keretében:

 

a) Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat.

b) Munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból.

c) Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket.

d) Információt nyújt, tanácsadást végez.

e) Kapcsolatot tart, együttműködik a megye, a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel.

f) Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket.

g) Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist.

 

II. Munkaerő-piaci és pénzügyi feladatok:

 

1) Koordinációs feladatai tekintetében

 

a) Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít.

b) Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat.

c) A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi. d) Segíti a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály program-tervezőmunkáját, összegyűjti a Foglalkoztatási Osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat.

e) Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat.

f) Nyomon követi és értékeli az elért eredményeket, működteti a MEV rendszert.

g) A munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket végez és értékelést készít (éves prognózisok)

h) Partner elégedettségi méréseket végez és értékelést készít.

 

2) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében

 

a) Ellátja a feladatkörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos hatósági feladatokat. (döntésekről szóló értesítőlevelek, a támogatások elutasításával kapcsolatos dokumentumok, a támogatások megállapítására, módosítására vonatkozó hatósági szerződések megkötése)

b) Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

c) Ellátja a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat.

d) A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a Foglalkoztatási Osztály együttműködését, az adatvédelmi rendelkezések betartásával tájékoztatja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerőpiaci információkról.

e) A benyújtott méltányossági kérelmeket véleményével ellátva továbbítja a méltányossági jogkört gyakorló a Főosztály részére.

f) Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását.

g) Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat.

h) Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat.

 

3) Közfoglalkoztatási feladatok tekintetében

 

a) Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat.

b) Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában.

c) Ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat.

d) Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó pénzügyi feladatokat.

e) Át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében:

1. Ellenőrzi a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát.

2. Jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan.

3. Az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

4. Dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról.

f) Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal.

g) Szervezi a közfoglalkoztatást és ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését, és ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését.

h) Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist.

i) Rendszeresen tájékoztatja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályt a közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról.

 

III. Európai Uniós és nemzetközi feladatok:

 

1) A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatai tekintetében:

 

a) A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, a nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja.

b) A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi.

c) Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba vonásában.

d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal.

e) A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket folyamatosan feltárja.

f) A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi.

g) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály részére elvégzi.

h) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez.

i) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget biztosít.

j) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.

k) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.

l) Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni.

 

2) A GINOP-5.1.1-15/2015-00001 programmal kapcsolatos feladatok tekintetében:

 

a) A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az egyéni megállapodást előkészíti, a nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet a számára szükséges szolgáltatásokba irányítja.

b) A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtások vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi.

c) Az inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja és programba vonja.

d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, szolgáltatókkal.

e) Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az ügyfeleket folyamatosan nyomon követi, motiválja.

f) A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket folyamatosan feltárja.

g) Az ügyfelek értékelését és a monitoring tevékenységet elvégzi.

h) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály részére elvégzi.

i) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez.

j) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget biztosít.

k) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.

l) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.

m) Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosságbeli és kommunikációs helyi feladatokat ellátni.

 

3) A GINOP-5.3.10-17 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében:

 

a) A fenti programba vonható célcsoportokkal a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, a nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja.

b) A programban a célcsoportoknak nyújtott támogatásokra vonatkozó megállapodásokat, hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtások vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi.

c) A célcsoportot személyre szabottan szolgáltatásba/támogatásba/programba irányítja. d) A GINOP-5.3.10-17 program szakmai megvalósítóival folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik.

e) Az elszámolásokat ellenőrzi, a GINOP-5.3.10-17 program támogatási igényeinek utalását kezdeményezi.

f) A célcsoport számára folyamatosan feltárja a munkahelyeket.

g) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal.

h) A pénzügyi rendezést megelőző szakmai teljesítést igazolja, a szükséges bizonylatokat elkészíti, majd a központ felé továbbítja.

i) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.

j) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.

k) Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni.

 

4) A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekttel kapcsolatos feladatok tekintetében:

 

a) A programba vonható közfoglalkoztatottakkal és egyéb munkaviszonyban állókkal a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja.

b) A programban az ügyfelekkel kötendő támogatási szerződéseket elkészíti, megköti és nyilvántartja. A kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtások vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi.

c) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, közfoglalkoztatókkal, képző intézményekkel.

d) A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi.

e) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály részére elvégzi.

f) A programhoz kapcsolódó mentori feladatokat ellátja, vezeti a mentoráláshoz kapcsolódó dokumentációt.

g) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget biztosít.

h) A tanfolyami létszámokat biztosítja, a képzésbe bevonni tervezett személyeket képzéshez kapcsolódó közfoglalkoztatásba közvetíti.

i) Részt vesz a képzési szakirányok és létszámok tervezésében közfoglalkoztatók és egyéb munkáltatók tekintetében egyaránt.

j) Közreműködik a tanfolyamok előrehaladásának nyomon követésében a program sikeres megvalósítása érdekében.

 

5) A TOP helyi foglalkoztatási együttműködési programokkal kapcsolatos feladatok tekintetében:

 

a) A fenti programba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást elkészíti, a nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfeleket a számukra szükséges szolgáltatásokba irányítja.

b) A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó hatósági szerződéseket elkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtások vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi.

c) Közreműködik az inaktív személyek megkeresésében, tájékoztatásában és programba vonásában.

d) Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal.

e) Együttműködik a paktumirodával, a konzorciumi partner munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó munkatársaival.

f) A fenti programba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket folyamatosan feltárja.

g) A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a programba bevontakat a monitoring táblában nyilvántartja az adataik, egyéni jellemzőik alapján, a módosításokat vezeti, a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat, kiléptetéseket elvégzi.

h) A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály részére elvégzi.

i) Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízólevél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez.

j) A külső szervezetek által végzett ellenőrzésekre történő felkészülésben aktívan részt vesz, a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrzés alá vont dokumentumokba betekinthetőséget biztosít.

k) Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.

l) Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.

m) Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni.

 

A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály felkérése alapján közreműködik az Uniós forrásból finanszírozott egyéb projektek megvalósításában.

Ügyintézés