Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

- Békés Megyei Kormányhivatal

- Járási Hivatal Kormányablak

2. Illetékesség

A kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal

– Békés Megyei Kormányhivatal

- Járási Hivatal Kormányablak

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához

Meghatalmazás Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséhez 

REGISZTRÁCIÓS LAP Elektronikus ügyintézés keretében történő ügyintézéshez

A Kártya kiadásához szükséges igazolások: 

  • Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is),

  • TAJ számot igazoló okmány,

  • nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok.

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

A Kártya iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani:

  • személyesen a Békéscsaba, Luther u. 3. sz. alatti ügyfélszolgálaton

  • kormányablakban

  • postai úton: 5600 Békéscsaba, Luther u. 3. sz., Pf: 117

  • ügyfélkapun keresztül előzetes regisztrációt követően

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

  • ingyenes

  • abban az esetben, ha a Kártya az érvényességi idő lejárta előtt elveszik, ellopják, megsemmisül, vagy olyan mértékben megrongálódik, hogy használhatatlanná válik, ezt a tényt a biztosítottnak haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes, a Kártyát kibocsátó hivatalnak. Ilyen esetekben a biztosított 3.000-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében igényelhet új Kártyát.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Kiskorú személy helyett kizárólag a szülő (törvényes képviselő) járhat el!

A Kártya alapvetően az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállításától számított 36 hónapig érvényes.

Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a Kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a Kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító hivatalnak.

Ha az új EU-Kártya igénylésének időpontjában az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított birtokában még érvényes EU-Kártya van, az érvényességi idő lejártát megelőző harminc napon belül - a korábban kiadott EU-Kártya érvénytelenítésével és leadásával egyidejűleg - új EU-Kártya kiadása kezdeményezhető. Az új EU-Kártya érvényességi idejének kezdete az új EU-Kártya kiállításának napja.

Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatást igénybe vevő viseli a felelősséget.

A Magyarországon kiadott Kártya nem váltja fel és nem helyettesíti a TAJ-t tartalmazó „Hatósági Igazolvány”-t. Így e Kártyával csak egy másik tagállamban vehetők igénybe a szükséges szolgáltatások.

Amennyiben a biztosított Kártyát igényel, de azt valamely okból a hivatalnak nem áll módjában azonnal kiadni, a Kártya adatait tartalmazó papíralapú nyomtatványt, „Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány”-t ad ki, amellyel az ellátások ugyanolyan módon és mértékben vehetők igénybe, mint a Kártyával. E nyomtatvány érvényességi ideje 90 nap, kiváltása térítésmentes.

7. Ügyintézési határidő

Személyesen és hiánytalanul benyújtott kérelem esetén az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság azonnal kiállítja a Kártyát.

Írásban benyújtott kérelem esetében a hivatalhoz történő megérkezést követő naptól számított 8 nap, feltéve, hogy a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, egyéb esetben 60 nap.

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához

http://neak.gov.hu/data/cms1019051/NEU.67.K.pdf

Meghatalmazás Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséhez

http://neak.gov.hu/data/cms1018907/NEU.68.K.pdf

REGISZTRÁCIÓS LAP Elektronikus ügyintézés keretében történő ügyintézéshez

http://neak.gov.hu/data/cms1025703/NYT.189.K.pdf

10. Időpontfoglalás

Kormányhivatali ügyintézés időpontfoglalás

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/eugyintezes_enyomtatvanyok

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről a Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

Ügyintézés