Ügykörök bővülése a Kormányablakokban
2015. április 22. 10:15

2015. április 15. napjától hatályba lépett a Kormány 86/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete, amely új ügykörökkel egészítette ki a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott ügyeket.

Április 15-tól új ügykörökkel bővültek a Kormányablakok

 

2015. április 15. napjától hatályba lépett a Kormány 86/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete, amely az alábbi új ügykörökkel egészítette ki a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott ügyeket:

A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok:

Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés d)-g) pontjában foglalt feltételek fennállásának igazolását célzó meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem

Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése

Az Európai Gazdasági Térség állampolgár és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése

A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése

Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése

Előzetes hozzájárulás és előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával kapcsolatban

Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem

Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése

Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése

Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése

Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése

Csecsemőgondozási díj iránti kérelem

Gyermekgondozási díj iránti kérelem

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

Külszolgálatos kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő részére kiállítható Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107. E 001/S009, S016, S017, S018, S019, S044, S045, S071)

Igazolás iránti kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén

Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány (E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén

Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti kérelem uniós rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041)

Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)

Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, E109)

Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas részére (E121)

Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén (E123)

Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén (E106, E109)

Táppénz iránti kérelem

Gyermekápolási táppénz iránti kérelem

Baleseti táppénz iránti kérelem

Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem

Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem újszülött részére

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem kiskorú részére

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadása iránti kérelem

Költségmentesség iránti kérelem a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadásával összefüggésben

Időskorúak járadékára vagy ápolási díjra jogosult személy kérelme az ügyben keletkezett iratok megküldése iránt lakcímváltozás esetén

Időskorúak járadékának felülvizsgálata iránti kérelem

Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés

Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés

Egybefüggően három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentése fogyatékossági támogatás ügyében

Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem

Adókedvezmény megállapításához szükséges fogyatékossági támogatással kapcsolatos hatósági igazolvány kiadása iránti kérelem

Vakok személyi járadékában részesített személy részéről a lakcímében bekövetkezett változás, illetőleg a járadék folyósításának megszüntetését előidéző ok bejelentése

Kereset kiegészítés megállapítása iránti kérelem

Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem

Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése

A kormányablakban kizárólag tájékoztatás kérhető az alábbi ügyekben:

Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem

A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan

Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt

Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak bírósági letétbe helyezésének elrendelése iránt

Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak hatósági vagy közjegyzői letétbe vételének elrendelése iránt

Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak birtokba adásának (birtokban hagyásának) elrendelése iránt

Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak zárlatának elrendelése iránt

Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett, pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt vagyon zárolásának elrendelése iránt

Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak értékesítésének elrendelése iránt

Bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt

Valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése iránt

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Kiképzésen való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

Kiképzésen való részvétel alóli felmentés iránti kérelem

Gyakorlaton való részvétel alóli felmentés iránti kérelem

Szolgálatadási kötelezettség alóli felmentés iránti kérelem, ok bejelentése

Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés

Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti kérelem

Polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség közlése

Polgári védelmi kötelezettség munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával való teljesítésének közlése

 
Ügyintézés