Utazási költségtérítés

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

2. Illetékesség

A kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala / Békéscsabai Járási Hivatal

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

  • Utazási költségtérítési utalvány (U.K.U.10.) 
  • Utazási utalvány a sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére (S.U.T.K.-10.)
  • Utazási utalvány betétlapja (U.T.K. 10/B.) 
  • Utazási utalvány igazolás útiköltség-térítéshez (U.T.K.30) 
  • Utazási utalvány utazási költségtérítési igényléshez (U.T.K.20) 

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Az Utazási költségtérítési utalvány felhasználásával az arra jogosult személy díjfizetés nélkül utazhat a MÁV Start Zrt., valamint a GYSEV belföldi vonalain, a VOLÁN autóbusz-közlekedési társaságok belföldi járatain.

A beutalásra jogosult orvos által kiállított utazási utalvány nyomtatvány hátoldalán hat „Ellenőrző szelvény” rész található, amelyen az egészségügyi intézményben történt megjelenést (megjelenéseket) igazoltatni kell a vizsgálatot, kezelést végző orvossal, vagy az erre kijelölt személlyel. A megjelenés igazolása nélkül nincs lehetőség a költségtérítés kifizetésére.

A felhasznált utazási utalványt, valamint – amennyiben az utazás tömegközlekedési eszközzel történt – a menetjegye(ke)t a biztosított lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához vagy kormányablakhoz kell benyújtani.

 

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 75/A. § alapján az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és baleseti ellátások igénybevételével kapcsolatos eljárások illeték -, és költségmentesek.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Az igénybejelentés napja a kérelem benyújtásának - vagy ha a kérelmet posta útján terjesztették elő a kérelem postára adásának - igazolt napja.

 

Ha az utazási utalvány nyomtatvány több utazás igazolását tartalmazza, akkor az igényérvényesítésre nyitva álló 6 hónapos időtartam az e nyomtatványon igazolt valamennyi utazás tekintetében az utolsó igazolt utazás időpontjától számított hat hónap. 

 

A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül.

 

7. Ügyintézési határidő

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz (járási hivatal, vagy kifizetőhely) történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve, hogy a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, egyéb esetben 60 nap.

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

10. Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről a Ákr. szabályai szerint