Táppénz

Táppénz, gyermekápolási táppénz, baleseti táppénz

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 62. §. (2) bekezdése szerint:

 • a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a társadalombiztosítási kifizetőhely bírálja és folyósítja az ellátást,

egyéb esetben a munkáltató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal.

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az Általános nyomtatványkitöltő program támogatásával elektronikusan kitöltött:

 • Foglalkoztatói igazolás

Egyéni vállalkozók és őstermelő esetében:

 • Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez

Az elektronikus nyomtatvány beküldése előtt, - amennyiben a foglalkoztató nem a saját Cégkapujáról nyújtja be a kérelmet - a „Regisztrációs lap” elnevezésű nyomtatványon a foglalkoztatónak/önfoglalkoztatónak >nyilvántartásba kell vetetnie magát arra vonatkozóan, hogy meghatalmazottként/képviselőként kívánja-e benyújtani a nyomtatványt.

További dokumentumok:

Táppénz esetében:

 • Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhes) állományba vételről (A3517-140/a)

 • Orvosi igazolás (A3517-25)

 • Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről (KPE120)

 • Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról (KPE160/a)

 • Adóelőleg nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről

 • Nyilatkozat az üzemi balesetnek nem minősülő baleset (sérülés) körülményeiről (KPE 180)

 • Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról 

 • Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához

 

Gyermekápolási táppénz esetében:

 • Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhes) állományba vételről (A3517-140/a)
 • Orvosi igazolás (A3517-25)

 • Igazolás a szülő részére 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása ideje alatt történő együtt tartózkodásának időtartamáról

 • Nyilatkozat a gyermekápolási táppénz megállapításához  

 • Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról (KPE160/a)
 • Adóelőleg nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről

 • Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához

 

Baleseti táppénz esetében:

 • Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhes) állományba vételről (A3517-140/a)

 • Orvosi igazolás (A3517-25)

 • Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről (KPE120)

 • Adóelőleg nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről

 • Üzemi baleseti jegyzőkönyv – egyéni és társas vállalkozók esetén (KPE170)

 • Munkabaleseti jegyzőkönyv 

 • <pIgazolvány a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról (KPE160/a)
 • Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról 

 • Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához

 

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Az ellátás iránti kérelmet a foglalkoztató felé kell benyújtani és az ügyintézéshez szükséges dokumentumokkal együtt a foglalkoztató (önfoglalkoztató) elektronikus úton továbbítja a székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal részére vagy társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a társadalombiztosítási kifizetőhely részére.

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 75/A. § alapján az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és baleseti ellátások igénybevételével kapcsolatos eljárások illeték- és költségmentesek.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Az igénybejelentés napja a kérelem benyújtásának - vagy ha a kérelmet posta útján terjesztették elő a kérelem postára adásának - igazolt napja.

Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani. E rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, ha a több biztosítási jogviszony ugyanannál a foglalkoztatónál áll fenn.

A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a baleseti táppénz iránti kérelmekhez, továbbá a kifizetőhelyi feladatellátás során a Magyar Államkincstár Központ által a kérelem benyújtására rendszeresített, a Központ honlapján közzétett nyomtatványoknak megfelelő érvényes nyomtatványokat kell használni.

A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül.

A pénzbeli ellátás iránti kérelmet elbíráló kifizetőhely vagy kormányhivatal a pénzbeli ellátás jogosultját - kérelmére - tájékoztatja a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Az egészségbiztosító felhívására a társadalombiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni.

Az ellátásban részesülő - ha a jogszabály kivételt nem tesz - köteles 15 napon belül az egészségbiztosítónak bejelenteni minden olyan tényt, illetőleg adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy ellátása folyósítását érinti.

7. Ügyintézési határidő

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz (kormányhivatal, vagy kifizetőhely) történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve, hogy a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, egyéb esetben 60 nap.

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről >szóló 2019. évi CXXII. törvény

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

10. Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/szakmának/foglalkoztatóknak,-önfoglalkoztatóknak/elektronikus-ügyintézés.html

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről a Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)