Személyazonosító igazolvány cseréje adatváltozás miatt

ÜGYMENET LEÍRÁS

1.Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Járási (fővárosi kerületi) hivatalok

2. Illetékesség

Országos

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető:

 • bármely járási hivatalnál
 • Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt kormányhivatal)
 • nyilvántartást kezelő szervnél
 • konzuli tisztviselőnél (2017. január 16-tól.)

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti a kérelmet

 • a személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott személy.

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél (a továbbiakban bv. szerv) terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el.

Az ügyintézés helye: részletesen itt (új ablakban nyílik)

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány -útlevél, kártya formátumú vezetői engedély – (ha rendelkezik vele),
 • lakcímigazolvány

Az adatváltozás okától függően:

 • névváltoztatást igazoló iratok (névváltoztatási okirat),
 • névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat, (az ügyintézés elősegítése érdekében ajánlott),
 • doktori cím viselésére jogosító okirat (jogász, orvosi, gyógyszerészi diploma), ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a doktori címe nem szerepel, 
 • külföldön szerzett doktori cím esetén az annak honosítását tanúsító okirat.

Ügyintézéskor csatolandó okmányok:

 • érvényes személyazonosító igazolvány,

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

 • személyesen, vagy
 • meghatalmazott útján, ha a kérelmező – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni.

5. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Az eljárás díj- és illetékmentes

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Érvényes személyazonosító igazolvány cseréjét a polgár akkor kezdeményezheti, ha

 • az abban tárolt vagy azon szereplő adataiban változás következett be (kivéve TAJ szám és adóazonosító jel megváltozása),
 • gyártáshibás,
 • a tároló elem nem vagy hibásan tartalmazza a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott, a polgárnak vagy az igazolványnak a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatait,
 • az érvényességi idejéből legfeljebb 60 nap van hátra, vagy
 • a tároló elem nem működik,
 • a 65. életévét betöltött kérelmező tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány helyett tároló elemmel nem rendelkező (határidő nélküli) személyazonosító igazolványt igényel,
 • a 65. életévét betöltött kérelmező tároló elemmel nem rendelkező (határidő nélküli) személyazonosító igazolvány helyett tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványt igényel,
 • a személyazonosító igazolvány tároló eleme ujjnyomatot nem tartalmaz, és a polgár ujjnyomat rögzítését kéri.

A személyazonosító igazolványon szereplő adat megváltozásának nyilvántartásba vételét követő 30. naptól a személyazonosító igazolvány érvénytelen. A határidőt az adatváltozás bejegyzését követő naptól kell számítani.

A személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott ügyfél esetén  az eljáró meghatalmazottnak be kell mutatnia:

 • a kezelőorvos által kiállított igazolást,
 • a meghatalmazást,
 • saját személyazonosságát igazoló érvényes okmányát,

valamint a kérelem mellé csatolnia kell a jogosult

 • igazolványképét is.

A kérelmet meghatalmazott eljárása esetén is a kérelmezőnek saját kezűleg kell aláírnia.

Az ügyintézés elősegítése érdekében ajánlott okiratok

      - születési anyakönyvi kivonat és

      - a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat

(ha az ügyfél az anyakönyvi kivonatot nem mutatja be, akkor az eljáró hatóság hivatalból intézkedik az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével a szükséges adatok egyeztetése érdekében, ha a születést és a házasságkötést Magyarországon anyakönyvezték).

Cselekvőképtelen kiskorú (főszabály szerint 14 év alatti) részére a személyazonosító igazolványt a törvényes képviselők kérelmére kell kiadni. A kiskorú ügyfél törvényes képviseletét általában a szülők látják el.

A kérelem benyújtásához szükség van mindkét szülő jelenlétére.

Ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek)

     - a közjegyző,

     - a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala,

     - a bv. szerv vezetője,

     - a konzuli tisztviselő,

     - a kijelölt kormányhivatal,

     - a nyilvántartást kezelő szerv, vagy

     - a járási hivatal előtt tett, vagy

     - a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt,

 a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy

     - a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős határozatot vagy végleges gyámhatósági határozatot is.

Ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül kiállításra, amennyiben a személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtója nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, és állandó személyazonosító igazolvány érvénytelen.

Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap.

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • a járási hivatalnál,
 • Budapest Főváros Kormányhivatalánál,
 • a nyilvántartást kezelő szervnél (a nála előterjesztett kérelem esetén)
 • postai úton.

A postai úton át nem vett okmányt  a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja veheti át a kérelmező által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási hivatalnál.

A járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál, illetve – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt, ha

 • az eljárás során ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására kerül sor, vagy
 • a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.

A konzuli tisztviselőnél kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt, ha a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.

2017. január 16. napjától a magyar állampolgár állandó személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyekben első fokon a hivatásos konzuli tisztviselő is eljárhat, ha az állandó személyazonosító igazolvány kiadási iránti kérelmet a magyar állampolgár konzuli tisztviselőnél terjeszti elő.

A konzuli tisztviselő eljárásával kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy 

 • csak magyar állampolgár kezdeményezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását,
 • a konzuli tisztviselő előtti eljárásban képviselet ellátásának nincs helye (nem járhat el meghatalmazott),
 • a konzuli tisztviselő eljárása során nem állít ki ideiglenes személyazonosító igazolványt,
 • a konzuli tisztviselőnél kizárólag az adott külképviseleten kérelmezett okmány vehető át,
 • a polgár a tároló elem tartalmát a konzuli tisztviselőnél nem tudja ellenőrizni és
 • a konzuli tisztviselőnél elektronikus aláírás és időbélyegzés szolgáltatás nem igényelhető.

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama, ha a jogosult

 • a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,
 • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,
 • a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.

A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz.

Az okmány elkészülésének határideje (ügyintézési határidő): ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott 8 nap, egyéb esetekben 20 nap.

Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Az állandó személyazonosító igazolvány elektronikus adathordozó egységet, tároló elemet (chip) tartalmaz. A tároló elem elektronikus formában tartalmazza valamennyi személyes adatot és okmányadatot, amely az állandó személyazonosító igazolványon vizuálisan is megjelenik.

A tároló elem a fenti adatokon kívül az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a polgár kérelmére ujjnyomatát (kivéve, ha a személyazonosító igazolvány kiállításakor a 12. életévét még nem tölti be, az ujjnyomat rögzítését visszautasította, vagy ujjnyomat adására fizikailag képtelen),
 • a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét,
 • a polgár adóazonosító jelét,
 • a személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítóját és
 • a polgár kérelmére legfeljebb kettő, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot.

A személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelemhez szükséges adatok rögzítését követően kerülnek átadásra a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány elektronikus használatához szükséges kódok.

Ha a polgár nem igényel elektronikus aláírást és időbélyegzés szolgáltatást, akkor a következők kódokat kapja meg egy sértetlen lezárt borítékban:

 • aktiváló PIN kód
 • PUK kód
 • regisztrációs kód

Ha a polgár elektronikus aláírást és időbélyegzés szolgáltatástis igényelt, az alábbi kódok is átadásra kerülnek, külön sértetlen, lezár borítékban:

 • aktiváló PIN kód
 • visszavonási jelszó

7. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

 • 1990. évi XCII. törvény az illetékekről,
 • 2014. évi LXXXIII. törvény az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszeréről,
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról,
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról,
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól,
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről,
 • 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról,
 • 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 
A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

8. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás

9. Időpontfoglalás

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

10. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Lehetőség van elektronikus úton bejelenteni a kártya formátumú személyazonosító igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését. 

A bejelentés alapján a személyazonosító igazolvány érvénytelenítésre kerül.  

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/

11. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

⇐vissza