KÖZLEMÉNY
2018. március 12. 13:24

KÖZLEMÉNY

Általános iskolai beiratkozás a szeghalmi járásban.

A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala értesíti az illetékességi területéhez tartozó településeken – Szeghalom, Vésztő, Körösladány, Füzesgyarmat, Bucsa, Kertészsziget, Körösújfalu- működő köznevelési intézményeket, hogy a 2018. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolába történő beiratkozásának időpontját -a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével- az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé:

A beiratkozás időpontjai:

2018. április 12-én (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig

2018. április 13-án (pénteken) 8.00 – 19.00 óráig

A szülő a tankötelessé váló gyermeket a közleményben megjelölt időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A tanuló felvételének megtagadásáról az iskola igazgatója határozat formájában dönt.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül a tanuló érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Gyulai Tankerületi Központhoz, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani.

Szeghalom, 2018. március 08.

 

 

                                                                                                    Détárné Molnár Andrea sk.

                                                                                                               hivatalvezető