Az általános iskolai beiratkozásról
2017. március 13. 07:43

Az általános iskolai beiratkozásról

Az általános iskolai beiratkozás időpontjai a sarkadi járásban.
A tankötelessé váló gyermeket a közleményben megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.

 

Értesítjük a Sarkadi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó (Sarkad, Sarkadkeresztúr, Okány, Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány, Geszt, Mezőgyán, Újszalonta Méhkerék, Kötegyán) településeken élő érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő beiratkozásra

2017. április 20-án (csütörtök) 8 órától 19 óráig, illetve
2017. április 21-én (péntek) 8 órától 19 óráig
kerül sor.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló gyermeket a közleményben megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21. § (1)-(2) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja vagy dönt a hatodik életévet augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésében való további részvételéről, szükség esetén az óvoda ennek megállapításához szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a járási hivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények körzetei megtekinthetők az Oktatási Hivatal Köznevelési Információs Rendszerének (KIR) központi felületén: www.kir.hu

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-    a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány),

-    a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

-    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban, határozatban értesíti a szülőket.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül a tanuló érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Gyulai Tankerületi Központhoz, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében köteles a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Kérem a Sarkadi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó településeken élő kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.