Hatósági és Gyámügyi Osztály / Sarkadi járás

A Sarkadi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya
Az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, melyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen:

 1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;
 2. a földgázellátásról szóló törvényben;
 3. a hadigondozásról szóló törvényben;
 4. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;
 5. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;
 6. a társasházakról szóló törvényben;
 7. a távhőszolgáltatásról szóló törvényben;
 8. a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;
 9. a villamos energiáról szóló törvényben;
 10. a menedékjogról szóló törvényben;
 11. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben;
 12. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési hatósági feladatokat.

A Hatósági és Gyámügyi Osztály az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja:

 1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 2. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 3. az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben;
 4. a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 5. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

A Hatósági és Gyámügyi Osztály a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátja:

 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben;
 2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben;
 3. továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladatkörét érintő feladatokat.

A Hatósági és Gyámügyi Osztály egyéb feladatkörében:

 1. közreműködik a járási hivatal funkcionális feladatainak ellátásában;
 2. közreműködik a kormányhivatal humánpolitikai, pénzügyi és számviteli, gazdasági feladatainak ellátásában;
 3. gondoskodik a titkársági és rendszergazdai feladatok ellátásáról.

Ügyfélfogadás