Földhivatali Osztály / Sarkadi járás

Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya:

Földhivatali Osztálya feladatai körében ellátja a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatkörét érintő feladatokat.

A Földhivatali Osztály az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:
 1. jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági ügyekben;
 2. kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról;
 3. gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről;
 4. gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, a megyei földhivatal részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról;
 5. első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban;
 6. kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében;
 7. végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási hivatali feladatokat;
 8. illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását;
 9. elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba sorolásokat;
 10. vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat;
 11. ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít;
 12. vezeti a földműves nyilvántartást;
 13. ellátja a földforgalmi törvényben meghatározott feladatait;
 14. lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást.
A Földhivatali Osztály az egyéb feladatai tekintetében különösen:
 1. végrehajtja 
  a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos Járási Hivatali feladatokat,
  a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos Járási Hivatali feladatokat
 2. a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlannyilvántartás részeiről;
 3. ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos Járási Hivatali feladatokat.
 4. a Földhivatali Főosztállyal együttműködve ellenőrzi a számítógépes ingatlannyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását;
 5. a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat;
 6. ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével kapcsolatos feladatokat;
 7. átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat jelenti a Földhivatali Főosztály felé;
 8. közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító rendszer kiépítésében és működtetésében;
 9. ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat;
 10. ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze;
 11. a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért;
 12. folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat;
 13. a numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári feladatokat;
 14. illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, a Földhivatali Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában;
 15. ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat;
 16. a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez;
 17. elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását;
 18. az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adatés térképtárat működtet;
 19. a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket;
 20. illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket;
 21. ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos feladatokat;
 22. intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében;
 23. a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért;
 24. a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi szempontok fokozott érvényre jutásáról;
 25. határszemle ellenőrzéseket folytat, amelyről minden évben írásban beszámolót készít és azt felterjeszti a Földhivatali Főosztálynak; 
 26. lefolytatja a tulajdoni lapok pótlásával kapcsolatos eljárást.