Foglalkoztatási Osztály / Sarkadi járás

A Sarkadi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya:

A Foglalkoztatási Osztály a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok körében ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat-körét érintő feladatokat.

A Foglalkoztatási Osztály ügyfélszolgálati és ellátási feladatai tekintetében:
 1. ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat;
 2. feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a Foglalkoztatási Főosztály felé;
 3. vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat;
 4. a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.
 5. kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, települési önkormányzatokkal;
 6. kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat;
 7. szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít;
 8. megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket;
 9. kapcsolatot tart és együttműködik a feladatai megvalósításában résztvevő szervezeti egységekkel, a felettes szervekkel;
 10. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítására jogosult szervezeti egységét közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés);
 11. fogadja és továbbítja a Foglalkoztatási Főosztály részére a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket;
 12. munkaközvetítési feladatokat lát el az illetékességi területén kívüli munkahelyekre, a munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország területére;
 13. ellátja az ügyfelek informatikai adatainak, és iratanyagainak költöztetéssel kapcsolatos feladatokat;
 14. 1991. évi IV. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben (Flt.) és annak végrehajtására kiadott 30/2000 (IX. 15.) GM rendeletben foglaltak szerint munkaerőpiaci szolgáltatásokat és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújt, s ellátja a csoportos létszámleépítés hátrányos helyzetének csökkentésével kapcsolatos feladatokat;
 15. szolgáltatási tevékenységén belül kapcsolatot tart a feladatkörében érintett munkaadókkal, önkormányzatokkal és egyéb partner szervezetekkel;
 16. információt nyújt és tanácsadást végez;
 17. ellátja az Flt.-ben meghatározott álláskeresési ellátások megállapításával, folyósításával, megszüntetésével/szüneteltetésével, költségtérítések nyújtásával, valamint a visszafizetési és megtérítési kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokat. Teljesíti az ezekkel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket;
 18. elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatosan a jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat;
 19. a feladatkörébe tartozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesít;
 20. ellátja a 2012. évi II. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat;.
 21. közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében;
 22. ellátja Foglalkoztatási Osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével kapcsolatos feladatokat;
 23. európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében a Foglalkoztatási Osztályokon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és meghosszabbításával kapcsolatban szakhatósági állásfoglalás kiadására, valamint magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló eljárásokban a közvetítői nyilatkozat előkészítéséhez szükséges feladatokat ellátja, elkészíti a közvetítői nyilatkozatot;
 24. ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat;
 25. fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, munkaközvetítést és állásfeltáró tevékenységet végez.
A Foglalkoztatási Osztály munkaerő- piaci és pénzügyi feladatai tekintetében:
 1. feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a Foglalkoztatási Főosztály részére;
 2. vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat;
 3. a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi;
 4. segíti a Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti a Foglalkoztatási Osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat;
 5. kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat;
 6. szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít;
 7. megválaszolja az ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket;
 8. kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a felettes szervekkel;
 9. ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat;
 10. működteti a MEV rendszert és értékeli az elért eredményeket;
 11. a munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket végez és értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok);
 12. partner elégedettségi méréseket végez és értékelést készít;
 13. m. ellátja a feladatkörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos hatósági feladatokat. a legfelsőbb szakmai szerv, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), közfoglalkoztatás tekintetében a Belügyminisztérium által kiadott eljárási rendek szerinti. Gondoskodik a támogatások számfejtéséről, s ezekről a szükséges nyilvántartást és adatszolgáltatást készít;
 14. ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat.
A Foglalkoztatási Osztály európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében:
 1. A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal és a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 programmal kapcsolatos feladatai tekintetében az NGM által kiadott módszertani útmutató szerint működteti az uniós projektet, szolgáltatásokat nyújt, tanácsokat és információkat szolgáltat, ellátja a módszertani útmutatóban meghatározott hatósági feladatokat.
 

Ügyfélfogadás