Rokkantsági járadék

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

Az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Igénybejelentés rokkantsági járadék elbírálásához

Az igénylő egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető vélemény („Beutaló”)

Az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentések, ha korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült

Gondnokolt esetében a gondnokrendelésről szóló határozat

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Az ellátást írásban, kizárólag az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (igénybejelentő lap) kell igényelni.

  • személyesen a Békéscsaba, Luther u. 3. sz. alatti ügyfélszolgálaton

  • postai úton: 1916 Budapest

  • elektronikus úton: https://e-ugyintezes.onyf.hu/

  • kormányablaknál

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

A rokkantsági járadék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A rokkantsági járadék megállapítására irányuló igényt az igénylő/meghatalmazottja vagy törvényes képviselője terjesztheti elő a jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél. Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha az igénylő fogyatékossági támogatásban részesül, illetve, ha az igénylő után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll

A rokkantsági járadékot az előbb említett feltételek fennállása esetén az igénybejelentést megelőző 6. hónap első napjától, legkorábban azonban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

A rokkantsági járadékot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozata alapján a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

A nyugdíjfolyósító szerv a megállapított ellátás folyósítását - a kormányrendeletben meghatározott esetekben a határozat vele való közlését követő tizenhárom napon belül, egyéb esetben a folyósításhoz szükséges adatokat tartalmazó elektronikus adatállomány beérkezését követő tizenhárom napon belül - teljesíti.

7. Ügyintézési határidő

60 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, valamint a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

Igénybejelentés a rokkantsági járadék elbírálásához

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

10. Időpontfoglalás

https://idopontfoglalo.onyf.hu/index.xhtml

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

https://e-ugyintezes.onyf.hu/

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény