Rokkantsági járadék

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

2. Illetékesség

Békéscsabai Járási Hivatal, Békési Járási Hivatal, Gyomaendrődi Járási Hivatal, Orosházi Járási Hivatal, Szarvasi Járási Hivatal és Szeghalmi Járási Hivatal illetékességi területe

 

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Igénybejelentés rokkantsági járadék elbírálásához

Az igénylő egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető vélemény („Beutaló”)

Az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentések, ha korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült

Gondnokolt esetében a gondnokrendelésről szóló határozat

 

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Az ellátást írásban, kizárólag az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (igénybejelentő lap) kell igényelni.

  • személyesen a Békéscsaba, Luther u. 3. sz. alatti ügyfélszolgálaton
  • postai úton: 1916 Budapest
  • elektronikus úton: https://e-ugyintezes.onyf.hu/

 

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

A rokkantsági járadék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

 

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A rokkantsági járadék megállapítására irányuló igényt az igénylő/meghatalmazottja vagy törvényes képviselője terjesztheti elő a jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél. Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha az igénylő fogyatékossági támogatásban részesül, illetve, ha az igénylő után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A rokkantsági járadékot az előbb említett feltételek fennállása esetén az igénybejelentést megelőző 6. hónap első napjától, legkorábban azonban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

A rokkantsági járadékot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozata alapján a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

A nyugdíjfolyósító szerv a megállapított ellátás folyósítását - a kormányrendeletben meghatározott esetekben a határozat vele való közlését követő tizenhárom napon belül, egyéb esetben a folyósításhoz szükséges adatokat tartalmazó elektronikus adatállomány beérkezését követő tizenhárom napon belül - teljesíti.

 

7. Ügyintézési határidő

45 nap, illetve 60 nap

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknek a nyugellátásokkal és más ellátásokkal kapcsolatos eljárásaiban - ha az adott eljárás tekintetében törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - az ügyintézési határidő negyvenöt nap. Ha az egészségi állapot szakkérdést is vizsgálni kell, az ügyintézési határidő hatvan nap.

 

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, valamint a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

 

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

Igénybejelentés a rokkantsági járadék elbírálásához

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

10. Időpontfoglalás

https://idopontfoglalo.onyf.hu/index.xhtml

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

https://e-ugyintezes.onyf.hu/

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény