Tankötelezettség teljesítése külföldön
2018. május 16. 15:49

Tankötelezettség teljesítése külföldön
Magyarországon minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, de legkésőbb az azt követő esztendőben tankötelessé válik, tehát köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a járási hivatal gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, továbbá hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését. A tankötelesek nyilvántartása a járási hivatal illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, tanköteles korú gyermekek személyi adatát tartalmazza, továbbá az oktatási intézmények adatszolgáltatása alapján azokat az adatokat, hogy ki, melyik oktatási intézményben, hol tesz eleget a tankötelezettségének.
 
A beiratkozást követően az általános iskolák adatot szolgáltatnak az intézményükbe beiratkozott tanulókról, továbbá az óvodák az óvodai nevelésben maradt tanköteles korú gyermekekről. A szolgáltatott adatok és a nyilvántartás összevetését követően a járási hivatal levélben keresi meg mindazon édesanyákat, akik gyermekére a nyilvántartás nem tartalmaz adatot, mely a legtöbb esetben abból ered, hogy a szülők gyermekeikkel külföldön élnek, akik ott járnak óvodába, iskolába.
 
Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha azonban a gyermek külföldi oktatási intézményben tanul, arról a szülő levélben kell tájékoztassa a tanköteles korú gyermek állandó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalt.