Földhivatali Osztály / Orosházi járás

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5.
Osztályvezető: Szemenyei Gyöngyi
Tel.: 06 (68) 510-570
Fax: 06 (68) 512-610


 Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. feladatai


A Földhivatali Osztály az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:
 
a) Jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági ügyekben;

b) Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról;

c) Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről;

d) Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, a megyei földhivatal részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról;

e) Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban;

f) Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében;

g) Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos feladatokat;

h) Illetékességi területén folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását;

i) Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba sorolásokat;

j) Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat;

k) Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít;

l) Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást.


A Földhivatali Osztály az egyéb feladatai tekintetében különösen:
 
a) Végrehajtja

- a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,

- a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat;

b) A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás részeiről;

c) Ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos feladatokat.

d) A Megyei Földhivatallal együttműködve ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását;

e) A megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat;

f) Ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével kapcsolatos feladatokat;

g) Átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat jelenti a Megyei Földhivatal felé;

h) Közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító rendszer kiépítésében és működtetésében;

i) Ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat;

j) Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze;

k) A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésérre vonatkozó előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért;

l) Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat;

m) A numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat- és térképtári feladatokat;

n) Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, a Megyei Földhivatal irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában;

o) Ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat;

p) A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez;

q) Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását;

r) Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet;

s) A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket;

t) Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket;

u) Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos feladatokat;

v) Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében;

w) A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért;

x) A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi szempontok fokozott érvényre jutásáról;

y) Határszemle ellenőrzéseket folytat, amelyről minden évben írásban beszámolót készít és azt felterjeszti a megyei földhivatalnak;

z) Lefolytatja a tulajdoni lapok pótlásával kapcsolatos eljárást;

aa) Mezőgazdasági igazgatási szervként ellátja a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetését;

bb) Mezőgazdasági igazgatási szervként ellátja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzését, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazását;

cc) Mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárásokat lefolytatja;

dd) Mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeket ellenőrzi.