Foglalkoztatási Osztály / Orosházi járás

Foglalkoztatási Osztály
Osztályvezető: Jankovné Héjas Katalin
Tel.: 06 (68) 411-519
Fax: 06 (68) 411-726


Az Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának feladatai

 

A Foglalkoztatási Osztály koordinációs feladatai tekintetében:

 •  Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.
 • Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a munkaügyi központ osztályaival, ennek keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a munkaügyi központ felé.
 • Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat.
 • A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.
 • Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, önkormányzatokkal.
 • Segíti a Foglalkoztatási Programok Osztályának (FPO) program-tervező munkáját, összegyűjti az Foglalkoztatási Osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat.
 • Előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok Foglalkoztatási Osztályi teljesítését.
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. Az önkormányzatokat közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés).

 


A Foglalkoztatási Osztály a hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai tekintetében:

 • Fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket.
 • Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország területére.
 • Uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató –a Foglalkoztatási Osztály illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére.
 • Ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat.

 


A Foglalkoztatási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

 • Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat.
 • Elvégzi a szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat.
 • A Foglalkoztatási Osztály hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel kapcsolatos, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat.
 • Ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
 • Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat.
 • Közreműködik a MEV-rendszer működtetésében.
 • Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat.
 • Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat.
 • Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti - nyomtatványt állít ki a magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról.
 • Külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat).

 


A Foglalkoztatási Osztály szolgáltatási feladatai tekintetében:

 • Munkaközvetítést végez.
 • Közreműködik a munkaügyi központ hatáskörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásában.
 • Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket.
 • Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerőpiaci folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó okokat.
 • A munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására.
 • Információt nyújt, tanácsadást végez.
 • Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez.
 • Kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít.
 • Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében.
 • Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében.

 


A Foglalkoztatási Osztály közfoglalkoztatási feladatai keretében:

 • Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztályon keresztül meghatározott feladatokat.
 • Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket.
 • Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat.
 • Szervezi és ellenőrzi a közfoglalkoztatást.
 • Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal.
 • Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist.

 


Továbbá a Foglalkoztatási Osztály ellátja a  munkaerő-piaci támogatásokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatokat.

 A Foglalkoztatási Osztály kiemelt célja a partnerekkel való együttműködés fejlesztése, az álláskeresők és munkáltatók elégedettségének növelése. Ezen cél elérése érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk, melynek keretében éves munkaterv alapján elégedettségi méréseket végzünk, elemzünk, értékelünk és elvégezzük a szükséges beavatkozásokat.

Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal igyekszünk növelni az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit, törekszünk a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának megteremtésére. Célunk, hogy zökkenőmentes és eredményes, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, a gazdasági változásokra gyorsan reagáló Osztály működjön.