Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály / Orosházi járás

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Osztályvezető: Dr. Pokorádi András
Tel.: 06 (68) 510-650
Fax: 06 (68)  510-650
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladat- és hatásköre
 
Hatáskörét a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és az egyes szakmai jogszabályok határozzák meg,
 
1. Az állattartó köteles bejelentése alapján:
1.1. Nyilvántartja és ellenőrzi az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben az állatok tartását, tartási helyét, jelölését és mozgatását;

1.2. Állat megbetegedése vagy annak gyanúja esetén járványügyi intézkedéseket rendel el;
 

2. Állat-egészségügyi feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi vagy nyilvántartásba veszi:

2.1. járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket;

2.2. az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről;

2.3. az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását;
 

3. Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint ellenőrzi:

3.1. az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét;

3.2. állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát;

3.3. az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken;

3.4. a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását;

3.5. az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit;

3.6. az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását;

3.7. a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását;

3.8. a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését;

3.9. az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt.
 

4. Állat-egészségügyi feladatainak keretében:

4.1. az állat szállításának megkezdése előtt megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot;

4.2. igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét;

4.3. szakhatóságként részt vesz az egyes építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban.


5. Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak szerint 

5.1. engedélyezi a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását.

5.2. nyilvántartásba veszi az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-vállalkozási létesítményt.
 

6. Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi:

6.1. a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a takarmányjelölési előírások betartását;

6.2. a takarmányok felhasználását és szállítását;

6.3. a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget;

6.4. a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását.


7. Élelmiszer-, illetve takarmány-vállalkozások működési engedélyének kiadásáról, visszavonásáról vagy módosításáról nyilvántartást vezet.
 

8. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján engedélyezi a kedvtelésből tartott állatok kereskedésének létesítését és működtetését és az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.
 

9. Ellátja az Éltv. és végrehajtására kiadott jogszabályban a Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály és a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági földművelésügyi főosztálya hatáskörébe utalt feladatok közül a következőket:
 
9. 1. Állattartó állatának az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vizsgálatát, kezelését, védőoltását, elszállítását, levágatását, illetve leölését
 
9. 2. Az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott fajú és létszámú állat tartása esetén engedélyezi, illetve nyilvántartásba veszi a tartási helyeket tojótyúk tartása esetén.
 
9. 3. Elrendeli az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének –elszállítását, ártalmatlanná tételét.
 
9. 4. Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő állatbetegség) megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételéről intézkedik.
 
9. 5. Engedély, illetve bejelentés köteles élelmiszer- és takarmányvállalkozások engedélyezése és nyilvántartása során nyilvántartásba veszi a kistermelői előállítókat és forgalmazókat, illetve nyilvántartásba veszi az első betárolási helyeket és ellenőrzi azokat. Kivételt képeznek az engedélyköteles első betárolási helyek.
 
9. 6. Takarmány-ellenőrzési feladatai során:

9. 6.1. elvégzi a bejelentés köteles vállalkozások első ellenőrzését,

9. 6.2. ellenőrzi a kiskereskedelmi forgalmazást, de beltartalmi vizsgálatot nem végez, valamint ellenőrzésébe nem tartozik bele az összetétel, a tiltott anyag, nemkívánatos anyag ellenőrzése
 
9. 7. Általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel;
 
9. 8. Állat-egészségügyi feladatkörében a korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket;
 
9. 9. Az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában részt vesz az élelmiszer-mérgezések és -fertőzések felderítésében és megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése érdekében, továbbá adatot szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szerv részére;
 
9. 10. Állat-egészségügyi feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint:

9. 10.1. ellenőrzi törvényességi szempontból a szolgáltató állatorvosok tevékenységét;

9. 10.2. ellenőrzi az állatgyógyszer felhasználását az állattartó telepeken;

9. 10.3. ellenőrzi az állatgyógyszer forgalomba hozatalának körülményeit közforgalmi gyógyszertárakban, állatkereskedésekben és állateledel forgalmazók esetében;

9. 11. Állat-egészségügyi hatósági feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint elrendeli:
 
9. 11.1. az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját;

9. 11.2. az állat-egészségügyi programok végrehajtását.

9. 11.3. részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatait;

9. 11.4. kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot – kivételt képez harmadik országba irányuló forgalom;

9. 11.5. az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország területén történő átszállítását – kivételt képez harmadik országba irányuló forgalom;

9. 11.6. részt vesz az állatgyógyászati készítmények, forgalomba hozatalának, országba történő behozatalának ellenőrzésében – kivételt képez harmadik országba irányuló forgalom;
 
9. 12. Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint:

9. 12.1. engedélyezi a az engedélyköteles növényi eredetű élelmiszer-előállítók esetében az élelmiszer-vállalkozási tevékenységet, illetve élelmiszer-létesítményt.

9. 12.2. nyilvántartásba veszi az engedéllyel rendelkező vagy bejelentett élelmiszer- vagy takarmányvállalkozásokat, illetve az engedélyezett vagy bejelentett élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási létesítményeket.

9. 12.3. nyilvántartásba veszi a kistermelői élelmiszer előállítást és forgalmazást

9. 12.4. végzi a kereskedelmi jogszabály szerinti engedélyezési eljáráshoz szükséges első ellenőrzést
 
9. 13. Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében ellenőrzi

9. 13.1. az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét;

9. 13.2. rendszeres jelleggel a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását;

9. 13.3. az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomonkövetési, az élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is;

9. 13.4. az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványokat, okiratokat;
 
9. 14.  Szükség szerint:

9. 14.1. elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát;

9. 14.2. elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát;

9. 14.3. vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát;
 
9. 15. Nyilvántartást vezet a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről.
 
9. 16. Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott esetekben állat-járványügyi intézkedéseket rendel el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig és dönt az Éltv. 55. §-ában meghatározott kártalanításról ötmillió forint összeghatárig.
 
9. 17. Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés során a méhészetben okozott károk enyhítésére részleges kártalanításra jogosult méhész részére a kártalanítás megállapítása.
 
9. 18. Ellenőrzése során azzal az élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozással szemben, amelynek eljárását a hatályos jogszabályi rendelkezések vonatkozásában nem kielégítőnek ítéli meg
- takarmány-ellenőrzési bírságot,
- élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot,
- élelmiszer-ellenőrzési bírságot szab ki.
 

10. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 19. § rendelkezései értelmében részt vesz a kölcsönös megfeleltetés keretében történő helyszíni ellenőrzésekben a hatósági állatorvosok útján.