Nyugellátások méltányosságból történő emelése

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség/hatáskör

Az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békés Megyei Kormányhivatal, illetőleg egyes ellátástípusok a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartoznak.

A Magyar Államkincstár az alábbi ellátástípusok esetén jogosult kizárólagos hatáskörrel eljárni:

 • hozzátartozói ellátás

 • árvaellátás

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez elnevezésű űrlap

 • egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás, stb.

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

 • Személyesen a Békéscsaba, Luther utca 3. szám alatti ügyfélszolgálaton

 • Postai úton: 1916 Budapest

 • Elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül

 • Kormányablaknál

 • Települési ügysegédeknél

5. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Az eljárás illeték- és költségmentes.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A kivételes nyugellátás-emelési kérelmet írásban kell előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon és egyidejűleg a kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges tények, adatok igazolását.

Kivételes nyugellátás-emelés az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő öregségi-, özvegyi nyugellátásban, valamint az árvaellátásban részesülő személynek engedélyezhető, akinek a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85.000 forintot.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el.

7. Ügyintézési határidő

 • sommás eljárás esetében 8 nap

 • teljes eljárás esetében 60 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, valamint a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez elnevezésű űrlap(K16)

Nyomtatványtár

10. Időpontfoglalás

https://idopontfoglalo.onyf.hu/index.xhtml

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

https://e-ugyintezes.onyf.hu/

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény