Növény- és Talajvédelmi Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály

Növény- és Talajvédelmi Osztályának feladatai

 
Illetékességi területe: Békéscsaba járás


Az Osztály feladatai: 


1. A
földhasználó bejelentése alapján:

 1. nyilvántartja és ellenőrzi az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben növényegészségügyi szempontból a növények, növényi termékek előállítását, raktározását szállítását és forgalmazását, külön kiemelten a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag tekintetében;
 2. zárlati, vizsgálatköteles nem zárlati és egyéb, a gazdasági növényekre ártalmas szervezetek okozta különleges veszély esetén járványügyi intézkedéseket rendel el.


2. Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint ellenőrzi:

 1. a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, a kijuttatástechnikai, az egészségügyi és a kémiai biztonságot, az engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt szakképesítés meglétét, a növényvédő szer felhasználási és vásárlási engedély érvényességét;
 2. az engedélyköteles termékek, valamint az EK-műtrágyák nyilvántartási, jelölési, csomagolási, szállítási, forgalomba hozatali, tárolási, minőségi, felhasználhatósági és alkalmazási előírásainak megtartását, illetve az ezek céljára szolgáló helyiségeket, berendezéseket és felszereléseket, valamint a biztonsági adatlapok meglétét;
 3. növény-egészségügyi szempontból a növények, növényi termékek előállítását, raktározását, szállítását és forgalmazását;
 4. a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítást és forgalomba hozatalt, valamint az egyéb szemleköteles növények termő-, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó helyeit;
 5. az engedélyköteles termékekből származó növényvédőszer-maradék, nitrát-, nitrit-, nehézfém- és egyéb toxikus anyagok, szennyeződések mennyiségét a növényben, növényi termékben, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban és export, import és kereskedelmi forgalomban;
 6. a termelő, illetve földhasználó növényvédelmi kötelezettségének teljesítését az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott károsítók ellen;
 7. a növény-egészségügyi szempontból nyilvántartott termelőknél a nyilvántartási feltételek megtartását;
 8. a zöldséget, gyümölcsöt, és az előállításukkal, forgalomba hozatalukkal kapcsolatos követelmények betartását;
 9. a növényvédelmi gépek alkalmasságát igazoló forgalomba hozatali engedély, valamint a kijuttatástechnikai alkalmasságát igazoló működési engedély érvényességét.


3. Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv. végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározottak szerint

 1. intézkedik a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókon kívüli egyéb, a gazdasági növényekre ártalmas szervezetek okozta különleges veszély vagy erős mértékű fertőzöttség esetén;
 2. figyelemmel kíséri a gazdaságilag jelentős károsítók előfordulását, terjedését, felszaporodását, az ellenük alkalmazott termelői védekezések területi alakulását és eredményességét;
 3. előírhatja vagy betilthatja egyes növények szaporításához vagy termesztéséhez meghatározott termesztőközegek felhasználását;
 4. intézkedik a talajszennyezést eredményező, illetve a nem engedélyezett anyagok termőföldön történő felhasználása, továbbá termőföldön történő lerakása esetén;
 5. ellátja a talaj- és agrárkörnyezet-védelem élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos egyes feladatait;
 6. engedélyezési vizsgálatokat végez az engedélyköteles termékekkel;
 7. kérelemre vizsgálja a lejárt felhasználhatósági idejű engedélyköteles termékek minőségét;
 8. kiadja az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlására, illetve felhasználására jogosító engedélyt;
 9. részt vesz a növényvédelmi szakemberképzésben, és véleményezi az iskolarendszeren kívüli oktatási pályázatok tematikáját.


4. Növényegészségügyi feladatainak keretében:

 1. a növény, növényi termék szállításának megkezdése előtt megvizsgálja a tételt, a csomagoló anyagot és a szállítóeszközt, igazolja a szállítmány fogadó ország növényegészségügyi szabályainak való megfelelősséget és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot.


5. Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az Éltv. végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet 

 1. termelőkről;
 2. friss zöldség-gyümölcshöz kapcsolódó élelmiszer-vállalkozási tevékenységet folytatókról;
 3. a növényvédelmi felügyelet alá tartozó helyekről, eszközökről;
 4. az engedélyköteles termékek vásárlási és felhasználási engedélyeiről;
 5. a légi permetezés iránti kérelmekről és az ezzel kapcsolatos döntésekről;
 6. a növényorvosokról és a növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végzőkről.


6. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 19. § rendelkezései értelmében részt vesz a kölcsönös megfeleltetés keretében történő helyszíni ellenőrzésekben a talajvédelmi és a növényvédelmi felügyelők útján.


7. Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében szakhatóságként közreműködik:

 1. engedélyköteles termék forgalmazó hely működési engedélyének kiadási eljárásában;
 2. termőföldet érintő ingatlanügyi, vízügyi, közlekedési, építésügyi és egyéb termőföldet érintő beruházási eljárásokban.

8.
Növény- és talajvédelmi hatáskörben közreműködik hivatalos vizsgálóhelyként az engedélyköteles termékek vizsgálatának elvégzésében.