Közérdekű munka végrehajtása

Közérdekű munka végrehajtása

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (továbbiakban: Szabs. tv. )

Hatáskörrel rendelkező szervezet

A Kormány első fokon eljáró állami foglalkoztatási szervként a megyei kormányhivatal járási hivatalát jelöli ki. [320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet]

Illetékesség

 • Az általános szabálysértési hatóság (járási hivatal hatósági osztály) által kiszabott helyszíni bírság, valamint pénzbírság végrehajtásáról az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság (járási hivatal hatósági osztály) gondoskodik. [Szabs. tv. 141. § (2)]

 • A szabálysértési hatóság jogkörében eljáró rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv szabálysértési hatósága által kiszabott pénzbírság, valamint helyszíni bírság végrehajtásáról a szabálysértési jogkörben eljáró rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott szabálysértési hatósági jogkörben eljáró rendőri szerv gondoskodik. [Szabs. tv. 141. § (2a)]

 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve által kiszabott pénzbírság, valamint helyszíni bírság végrehajtásáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve gondoskodik. [Szabs. tv. 141. § (2b)]

 • A bíróság és az általános szabálysértési hatóság által kiszabott közérdekű munka végrehajtásáról az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság gondoskodik (járási hivatal hatósági osztály). [Szabs. tv. 144. § (1)]

 • A szabálysértési hatóság jogkörében eljáró rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv szabálysértési hatósága által kiszabott közérdekű munka végrehajtásáról a szabálysértési hatósági jogkörben eljáró rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott szabálysértési hatósági jogkörben eljáró rendőri szerv gondoskodik. [Szabs. tv. 144. § (2)]

Ügyintézés helye

Részletesen itt

Ügyintézéshez szükséges
dokumentumok

 • Személyazonosító igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy útlevél.

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

 • Nyomtatvány helyszíni bírság kiszabásáról (zöld szelvény), szabálysértési hatóság határozata vagy bíróság végzése.

 • Szakvélemény a foglalkoztathatóságról. A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes. [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/C. § (5)]

Ügyintézés illetéke, igazgatási
szolgáltatási díj

Nincs, de:

 • A meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság közérdekű munkával történő megváltása esetén az elkövető saját költségén, a közérdekű munkára történő jelentkezéstől számított tizenöt munkanapon belül köteles a foglalkoztathatósági szakvéleményt az illetékes állami foglalkoztatási szervnél bemutatni. [Szabs. tv. 142. § (7)]

 • büntetésként kiszabott közérdekű munka végzéséhez beszerzett foglalkoztathatósági szakvélemény költségét az állam viseli. [Szabs. tv. 92. § (1), (1a)]

Ügyintézési határidő

 • A meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság közérdekű munkával történő megváltása érdekében a pénzbírság, helyszíni bírság befizetésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő nyolcadik napig személyesen jelentkezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnél (járási hivatal foglalkoztatási osztály). [Szabs. tv. 142. § (1)].

 • Közérdekű munka kiszabása esetén az elkövető köteles a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül az illetékes állami foglalkoztatási szervnél jelentkezni (járási hivatal foglalkoztatási osztály). [Szabs. tv. 144. § (6)].

Eljárás megindító irat (kérelem)

benyújtásának módja

Személyes megjelenés.

Részletes információkért kérjük, forduljon az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához! (http://www.bekesijarasok.hu/bekes-megye-jarasai)

Alapvető eljárások szabályok,

ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 • Az eljárás alá vont személy és az ügy adatainak nyilvántartásba vétele.

 • Felszólítás foglalkoztathatósági szakvélemény bemutatására.

 • Foglalkoztató kijelölése, a kijelölő lap elkészítése.

 • Kapcsolattartás a hatósággal, a foglalkoztatóval, az elkövetővel.

Értesítési kötelezettség:

  • kijelölt munkahely haladéktalanul értesíti az állami foglalkoztatási szervet, ha az elkövető nem kezdi meg a közérdekű munka végzését, vagy munkakötelezettségének nem tesz eleget. [Szabs. tv. 144. § (16)]

  • Az állami foglalkoztatási szerv (járási hivatal foglalkoztatási osztály) haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti a végrehajtásért felelős szabálysértési hatóságot, ha az elkövető [Szabs. tv. 144. § (17) és 142. § (2)]:

          - a foglalkoztathatósági szakvéleményt határidőben nem adta le,

          - munkakötelezettségének nem vagy részben tesz eleget,

          - állami foglalkoztatási szerv előtti megjelenési vagy ismételt megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget,

          - a pénzbírságot vagy helyszíni bírságot nem lehet közérdekű munkával megváltani valamely a törvény által felsorolt kizáró ok miatt.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok

jegyzéke

 1. 2012. évi II. törvény Szabs. tv. ) 
  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 2. 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 
  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

 3. 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet 
  a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

 4. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
  a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

 5. 2013. évi CCXL. törvény Bv. tv. ) a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 6. 2016. évi CL. törvény (Ákr. ) 
  az általános közigazgatási rendtartásról

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Nincs

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus

programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az Ákr. szabályai szerint