Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályának feladatai2

Illetékességi területe: Békés megye

Általános feladatok:

 1. Első és másodfokú környezet- és természetvédelmi hatósági és szakhatósági, továbbá szakigazgatási feladatok ellátása,
 2. Kérelemre indult engedélyezési eljárás lefolytatása. Engedély kiadása, módosítása, visszavonása.
 3. Szakhatósági ügyekben szakhatósági állásfoglalás kiadása.
 4. Szakági ügyekben szakkérdések vizsgálata.
 5. Hivatalból indult ügyekben helyszíni hatósági ellenőrzési eljárások, kötelezési eljárások lefolytatása, bírságolási ügyek.
 6. Esetenként mintavételezés laboratórium bevonásával, környezeti zajmérés.
 7. Közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása.
 8. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (központi szakmai adatbázis: OKIR) érkező adatszolgáltatások fogadása és feldolgozása.
 9. Állandó környezetvédelmi és természetvédelmi készenléti szolgálat.
 10. A települési önkormányzat jegyzőjének környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében hozott elsőfokú döntése esetén másodfokon jár el.

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály részletes feladatai:

Kármentesítéssel kapcsolatos feladatok

 1. Tényfeltárásra kötelező határozat kiadása, tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására irányuló eljárások lefolytatása.
 2. Tartós környezeti károsodás tényének feljegyzése, törlése, változás feljegyzése.
 3. „(E) egyedi szennyezettségi határérték” megállapítására irányuló eljárásokat folytat le.
 4. Szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének vizsgálata.
 5. Beavatkozási terv elfogadására irányuló eljárást folytat le.
 6. (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló eljárásokat folytat le.
 7. Beavatkozás elégtelensége esetén dönt annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről kötelezést ad ki (beavatkozási záródokumentáció alapján).
 8. Kármentesítés befejezéséről határozatot ad ki (beavatkozási záródokumentáció alapján).
 9. Kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló eljárásokat folytat le.
 10. Helyszíni hatósági ellenőrzések lefolytatása.

 
Kárelhárítással kapcsolatos feladatok

 1. Üzemi kárelhárítási tervek jóváhagyása.
 2. Az illetékességi területén az üzemi tervekből származó adatokat nyilvántartja.
 3. A környezetkárosodás felderítése, minősítése természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények, védett és fokozottan védett fajok; a Natura 2000 területek; országos jelentőségű védett természeti területek érintettsége esetén.

 
Zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos feladatok

 1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelmi követelmények engedélyezése, ellenőrzése.
 2. Közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása.
 3. A stratégiai zajtérképek véleményezése.
 4. Szabályozási tervek véleményezése.
 5. Békés megye területén – honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével – környezeti zajmérések végzése.
 6. Települési önkormányzat elsőfokú zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos hatósági ügyeiben hozott döntéseinek másodfokú felülvizsgálata.

 
Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladatok

 1. Engedélyköteles légszennyező forrás létesítésének, üzemelésének engedélyezése.
 2. Hulladékégető művek levegőtisztaság-védelmi szempontú engedélyezése.
 3. Közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása.
 4. Bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében védelmi övezet meghatározásának szakmai előkészítése.
 5. Bűzkibocsátással járó tevékenységek vizsgálata.
 6. Levegőterheltségi és levegőterhelési mérési terv jóváhagyása.
 7. Levegőminőségi terv készítés, levegőminőségi terv végrehajtásának ellenőrzése.
 8. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben a LAL és LM adatlapok kitöltése kapcsán konzultáció az ügyfelekkel, az adatlapok fogadása, minősítése, ellenőrzése, elfogadása.
 9. Levegőtisztaság-védelmi helyszíni hatósági ellenőrzések rendszeres lefolytatása.
 10. Nyilvántartás vezetése és közzététele a VOC kibocsátó telephelyekről.
 11. Nyilvántartás vezetése a benzingőz visszavezető, véggázkezelő berendezésekről.
 12. Vonalforrásoknál légszennyezettség esetén intézkedés kezdeményezése közlekedési hatóságnál.
 13. Települési önkormányzat elsőfokú levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos hatósági ügyeiben hozott döntéseinek másodfokú felülvizsgálata.

 
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok

 1. Nem veszélyes hulladék-kereskedelem, -közvetítés, -szállítás, -gyűjtés, -előkezelés, -tárolás, -hasznosítás, -ártalmatlanítás engedélyezése, kereskedő, közvetítő nyilvántartásba vétele.
 2. Veszélyes hulladék-kereskedelem, -közvetítés, -szállítás, -gyűjtés, -előkezelés, -tárolás, -hasznosítás, -ártalmatlanítás engedélyezése, kereskedő, közvetítő nyilvántartásba vétele.
 3. Hulladékkezelő létesítményekben (hulladékgyűjtő udvar, üzemi gyűjtőhely, hulladéktároló hely, komposztáló telep, átrakóállomás, válogatómű, biohulladék-kezelő telep, hulladéklerakó, hulladék égető, stb.) folytatandó hulladékgazdálkodási tevékenységek engedélyezése.
 4. Hulladékgazdálkodási helyszíni hatósági ellenőrzések rendszeres lefolytatása a hulladékkezelőknél és a hulladéktermelőknél.
 5. Autóbontással foglalkozó vállalkozások évenként hatósági ellenőrzése.
 6. Közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása.
 7. Hulladék besorolása, mellékterméknek való megfelelés igazolása besorolása.
 8. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezés és/vagy bírság kiadása.
 9. Hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetési szabályzatainak jóváhagyása.
 10. Hulladéklerakó rekultivációjának, lezárásának, utógondozásának engedélyezése, éves adatszolgáltatások ellenőrzése.
 11. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás során konzultáció az ügyfelekkel, adatlapok (EHIR éves, negyedéves) fogadása, minősítése, elfogadása.
 12. A hulladékgazdálkodási engedélyek részletes tartalmi elemeinek feltöltése az OKIR rendszerbe.
 13. PCB-t tartalmazó berendezésekkel kapcsolatos bejelentések, feldolgozása, nyilvántartása.
 14. Az építési-bontási ügyekben benyújtott hulladék nyilvántartó lapok ellenőrzése, felhasználása.
 15. Települési önkormányzat elsőfokú hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyeiben hozott döntéseinek másodfokú felülvizsgálata.
 16. Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos feladatok.

 
Természetvédelemmel kapcsolatos feladatok

 1. Védett természeti területen jogszabályban foglalt természetvédelmi engedélyezések.
 2. Fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése.
 3. Védett növényfajok esetén jogszabályban előírtak engedélyezése.
 4. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez engedély ad ki.
 5. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához engedélyt ad ki.
 6. Védett állatfaj esetén a jogszabályban előírtak engedélyezése.
 7. Védett állat- és növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén az ilyen magatartás tanúsítójának a tevékenység folytatásától történő eltiltása.
 8. A természetben okozott károsodás mértékének megállapítása.
 9. A különösen és közepesen veszélyes állat tartásának, szaporításának, elidegenítésének, megvételének, illetve bemutatásának engedélyezése.
 10. Védetté nyilvánítási eljárás.
 11. Vadgazdálkodási berendezések létesítésének engedélyezése védett területen.
 12. A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen természetvédelmi engedély kiadására irányuló eljárások lefolytatása.
 13. A Natura 2000 gyepterületeken természetvédelmi engedély kiadása.
 14. Védett állatfaj kártétele esetén kártalanítási eljárás folytatása.
 15. Azingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos természetvédelmi jogszabályban meghatározott feladatait ellátja. (Natura 2000 területek jogi jelleg feljegyzése, kunhalom jogi jelleg feljegyzése stb.).
 16. Fokozottan védett növény- és állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelése.
 17. Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható hasznosítására vonatkozó engedélyezés lefolytatása.
 18. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezménnyel (CITES) kapcsolatos engedélyek kiállítása.
 19. Közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása.
 20. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény egyes rendelkezési tekintetében eljár.
 21. Természetvédelmi helyszín hatósági ellenőrzések lefolytatása.
 22. Települési önkormányzat elsőfokú természetvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyeiben hozott döntéseinek másodfokú felülvizsgálata.