Jogi segítségnyújtás
2017. szeptember 13. 16:16

Jogi segítségnyújtás

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény biztosítja a szociálisan rászorulók számára, hogy – a törvényben meghatározott körben és formában –jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához szakszerű jogi segítséget kapjanak.

A megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal járási hivatalai bírálják el a segítségnyújtás iránti kérelmeket. Az ügyfél a Járási Hivatal által kiadott engedélyező határozat birtokában választhat azon jogi segítők közül, akik a jogi segítői névjegyzékbe bejelentkeztek.

A jogi segítő peren kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyéb iratot a jogszabályban meghatározott peren kívüli jogvitás ügyekben.
A jogi segítő polgári peres és- a végrehajtási eljárás kivételével - nemperes eljárásokban pártfogó ügyvédi képviseletet lát el, és a támogatásra jogosult fél helyett a pártfogó ügyvéd díját, költségét az állam viseli vagy megelőlegezi.

A jogi segítő büntetőeljárásokban pártfogó ügyvédi képviseletet lát el a sértett, a magánvádló, a magánfél, és az egyéb érdekeltek, valamint a pótmagánvádló részére, illetve a jogi segítségnyújtás keretében büntetőeljárásokban az állam - a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása mellett - személyes költségmentességet biztosít a pótmagánvádló részére.

A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli, ha az ügyfél családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2017-ben 28.500 forintot), egyedülálló esetén, ha jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át (2017-ben 42.750 forintot). Az ügyfél jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül abban az esetben viseli az állam a díjat, ha az ügyfél aktív korúak ellátására jogosult, közgyógyellátásban részesül, vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg, átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan, valamint vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedett jogállás megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar állampolgár volt, illetve családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A jogi szolgáltatás megfizetésének a díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi azoknak a rászorulóknak az esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg 2017-ben a 106.607 forintot, és vagyona nincs. Ebben az esetben az ügyfél a visszatérítendő összegről és a visszafizetés határidejéről határozatot kap.
Polgári peres eljárásban a fent említetteken kívül rászorult az, akinek a személyes költségmentességét a bíróság megállapította, ha a költségmentesség a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is kiterjed, illetve az, aki tárgyi költségmentes ügyben lép fel.
A pártfogó ügyvéd díját az állam megelőlegezi a fent említetteken kívül annak is, akinek megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, és bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog vagy érdeksérelem elhárítása, illetve a bűncselekménnyel okozott kár megtérítése érdekében pert kíván indítani, valamint akit tárgyi költségfeljegyzési jog illet meg.

Büntetőeljárásban a fent említetteken kívül rászorult, akiről megállapították, hogy bűncselekmény áldozata és jogosult az áldozatsegítési szolgáltatás igénybevételére, valamint havi nettó jövedelme nem haladja meg 2017-ben 213.214 forintot és vagyona nincs. A kiskorú sértett és magánfél jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül jogosult a támogatásra.

A pártfogó ügyvéd igénybevételének feltétele továbbá, hogy az ügyfél jogban való járatlanság vagy az ügy bonyolultsága folytán személyesen eljárva nem lenne képes a perben érdekeit eredményesen képviselni, eljárási jogait hatékonyan gyakorolni, vagy ha a perben a jogi képviselet kötelező (pl: ítélőtábla előtti eljárás).
          
A támogatás iránti kérelmet a félnek – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges mellékletekkel – a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál kell személyesen benyújtania, vagy postán megküldenie. A nyomtatvány beszerezhető a járási hivataloknál. A kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes.

Fontos tudni, hogy peres eljárásban a támogatás nem terjed ki a bírósági eljárás során felmerülő egyéb költségekre és az ellenérdekű fél jogi képviselőjének díjára sem.