Hatásköri változások a hivatalokban
2017. július 12. 16:15

Hatásköri változások a hivatalokban
Megjelent a járási hivatalok további megerősítésével összefüggő kormányrendelet, amelynek célja 2017. július 1-jétől a járási hivatalok feladatainak racionalizálása és további bővítése, az ügyintézés közelebb vitele az állampolgárokhoz.
I. Békéscsabai Járási Hivatal

Családtámogatási feladatok

2017. július 1-jével Gyula, Elek, Lőkösháza és Kétegyháza lakóit érintő kedvező változás, hogy a családtámogatási és fogyatékossági támogatásokkal kapcsolatos ügyeik intézéséhez nem kell Békéscsabára utazniuk. A továbbiakban már a Gyulai Járási Hivatalban tudják intézni a következő ügyeket: anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás és fogyatékossági támogatással összefüggő ügyek.

Az ügyfélfogadás a Gyulai Járási Hivatal Kormányablak Osztályán, Gyulán a Petőfi tér 3. szám alatt történik. Békés megye további járásai tekintetében változatlanul a Békéscsabai Járási Hivatal jár el, az ügyintézés helye: Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.

Földművelésügyi feladatok

A Magyar Államkincstár által folytatott, vis maior elismerésére irányuló eljárásban a természeti csapás, szélsőséges időjárási körülmény tekintetében szakhatóságként az általános illetékességű járási hivatalok helyett július 1-jétől a Békéscsabai Járási Hivatal jár el Békés megye területén.

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszatérítése kapcsán igazolni kell a gázolaj felhasználással érintett munka elvégeztét. Az erről szóló hatósági bizonyítványt a Békéscsabai Járási Hivatal adja ki.

A Békéscsabai Járási Hivatal végzi a friss meggy termelői értékesítésére vonatkozó szerződéskötési kötelezettség ellenőrzését. A friss meggy piacán az elmúlt években tapasztalható kedvezőtlen folyamatok kiküszöbölése érdekében indokolt volt a kötelező szerződéskötés, és ellenőrzésének előírása.

A szeszes italok és az egyéb alkoholos italok tekintetében az ellenőrzésre kijelölt hatóság szintén a megyeszékhely szerinti járási hivatal lett az élelmiszerlánc-felügyeleti hatáskörben eljáró kiemelt járási hivatalok helyett.

Útügyi közlekedési igazgatási feladatok:

Korábban valamennyi járási hivatal ellátott ilyen feladatokat, ezentúl a Békéscsabai Járási Hivatal jár el a megye egész területén a következő ügyekben:

a)            útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, vagy egyéb növényzet eltávolításának elrendelése, valamint

b)            a vasúti átjáró rálátását akadályozó növényzet eltávolításának elrendelése.

Fogyasztóvédelmi feladatok:

A megyeszékhely szerinti járási hivatal piacfelügyeleti tevékenysége körébe tartozik egyebek mellett a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény szerint a lakossági díjak ellenőrzése, a szippantott szennyvízre vonatkozó panaszok kezelése, az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának ellenőrzése (ez alatt főleg építőipari gépeket kell érteni), a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának ellenőrzése, a dohánytermékek, és a kozmetikai termékek forgalmazásának ellenőrzése. Ezen kívül a közszolgáltatással kapcsolatos panaszkezelési szabályok megsértése ügyében is eljár 2017. július 1-től a Békéscsabai Járási Hivatal.

Egészségbiztosítási feladatok:

Az egészségbiztosítási ügyintézésben a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatókat érintő változás hogy 2017. július 1-jétől kezdődően a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, táppénz és baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

Rehabilitációs ellátási feladatok:

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a rokkantsági és rehabilitációs pénzbeli ellátás tekintetében a Békés megyében élő kérelmezők esetén ezután nem Budapest Főváros Kormányhivatala, hanem a Csongrád Megyei Kormányhivatal fogja gyakorolni a másodfokú hatáskört. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek fellebbezése nyomán az ügyek felülvizsgálatát – és az orvosi felülvizsgálatot – Szegeden fogják a szakemberek elvégezni. Felhívjuk azonban az ügyfelek figyelmét arra is, hogy a fellebbezést továbbra is a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályára kell benyújtani.

II. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

Foglalkoztatási szakterület:

Olyan harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatását, akinek a Magyarország terültén történő foglalkoztatásához nincsen szükség engedélyre (például a nappali tagozatos tanulói/hallgatói jogviszonyban álló személynek a jogviszony fennállása alatt történő munkavégzéséhez, hivatásos sportolónak munkavégzés keretében folytatott sporttevékenységéhez, stb.), valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre vonatkozó foglalkoztatói bejelentést (pl. EU/EGT állampolgár, EGT állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező, kísérő vagy hozzá csatlakozó családtagja) 2017. július 1-től a kormányhivatal helyett a járási hivatalokban kell megtenni. A járási hivatal igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet.

Nyugdíjbiztosítási szakterület:

A fizetési kedvezménnyel kapcsolatban, a nyugellátással kapcsolatos tartozás mérséklésére, elengedésére vagy fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló ügyekben, ha a tartozást járási hivatal vagy kormányhivatal írta elő, az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal jár el.

A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére irányuló megállapodás megkötésére a megállapodást kötő személy lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatal, Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő személy esetében Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes. Az ügyintézés továbbra is Békéscsaba, Luther u. 3. sz. alatt történik.

III. Népegészségügyi szakterület

A természetes fürdővizek minőségét a hatóság folyamatosan ellenőrzi: vizsgálja és értékeli a fürdővízzel kapcsolatos egészségkárosító hatást előidézhető szennyezési forrásokat és szennyezési okokat, azaz megállapítja a fürdővíz profilját. Ezt a hivatalból induló hatósági eljárást július 1-jétől a járási hivatalok népegészségügyi osztályai folytatják le.

A megyeszékhely szerinti járási hivatal helyett valamennyi népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal ellát a jövőben piacfelügyeleti hatósági feladatokat.

A dohánytermék gyártása során új adalékanyagok felhasználását a felhasználás tervezett kezdő időpontját 6 hónappal megelőzően, de legkésőbb a felhasználás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően be kell jelenteni a megyei kormányhivatalnak. A bejelentett adatokról a kormányhivatal hatósági nyilvántartást vezet, és azt a honlapján közzéteszi. A dohányterméken az előírásoktól eltérő felirat vagy jelzés használatát a hatóság kérelemre engedélyezheti. Az ilyen ügyekben a megyei kormányhivatal helyett a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalok járnak el és a kérelmezőkről nyilvántartást vezetnek.

IV. Igazságügyi szolgálat

Módosult az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendelet is. A bűncselekmények vagy a tulajdon elleni szabálysértések következtében az áldozatok rendkívüli élethelyzetbe kerülhetnek, mely által a mindennapi megélhetéséhez szükséges, vagy nem várt kiadásaikat nem tudják fedezni. Ezen helyzetek orvoslására jött létre az áldozatsegítés jogintézménye, mely által az áldozat azonnalipénzügyi segély iránti kérelmet terjeszthet elő bármely áldozatsegítő szolgálatnál, melyek 2017. január 1-jétől a lakóhely szerinti járási hivatalok. Az ügyfelek azonnali pénzügyi segélyt igényelhetnek lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati költségekre, valamint kegyeleti kiadásokra.

Ha valaki bűncselekmény áldozatává válik, felléphetnek olyan lelki traumák, amelyeket szakértő munkatársak segítségével kezelni kell. Emiatt Magyarország az Európai Uniós előírásoknak megfelelően országosan biztosítja az áldozatok számára a díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonalat, melyet folyamatosan el lehet érni a 06 80/225-225–os telefonszámon.

A jövőben lehetőség nyílik a bűncselekmények áldozatai részére az érzelmi segítségnyújtás igénybevételére is az Áldozatsegítő Központban, ahova személyesen várják az áldozatok megjelenését. Az Áldozatsegítő Központ Budapesten, a VII. kerület Wesselényi u. 69. szám alatt várja az áldozatokat, ahova időpontot lehet foglalni a 06 1/550-1636-os telefonszámon.Ezen túlmenően a Békés Megyei Központi Kórház a Felnőtt és Gyermek Pszichiátriai Gondozóján keresztül tud segíteni az áldozatoknak. A gyulai Pszichiátriai Gondozó elérhetősége: Gyula, Semmelweis utca 1. szám, telefonszám: 06/66/526-526, 2665-ös mellék. A Gondozó szolgáltatásait beutaló nélkül és beutalóval egyaránt igénybe lehet venni.

V. Oktatási szakterület

A Békéscsabai Járási Hivatal hatásköréből visszakerül megyei kormányhivatali hatáskörbe a nem állami fenntartású szakképző iskola fenntartójával való szakképzési megállapodás megkötése, amely feltétele a költségvetési hozzájárulás igénybevételének.

Ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény fenntartója működési támogatásra jogosult, akkor bizonyos tanulólétszám felvételét nem tagadhatja meg. Ennek a létszámnak a meghatározásában eddig a megyei kormányhivatal működött közre, ezután a fenntartó a megyeszékhely szerinti járási hivatallal közösen, a tankerületi központ véleményének kikérésével határozza meg azt a tanulói létszámot, amelynek felvételét nem tagadhatja meg.