Időskorúak járadéka

Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:

Járási Hivatal

Illetékesség:

A kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal.

Hajléktalan személyek esetében az a járási hivatal, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte.

Az ügyintézés helye: részletesen itt

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Bemutatandó iratok (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében) a kérelmező személyi igazolványa, lakcímigazolványa és TAJ-kártyája.

Becsatolandó iratok:

- Kérelemnyomtatvány ( lap alján letölthető)

- A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat vagy annak másolata (kivéve a családtámogatási ellátást és a fogyatékossági támogatást igazoló irat).

-    Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemre vonatkozó igazolás vagy annak másolata.

 Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Postai úton vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál személyesen vagy meghatalmazott útján.

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Az eljárás költség- és illetékmentes.

 Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

Ha az időskorúak járadékára vonatkozó igényt végleges döntéssel megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes.

Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek fennállását a járási hivatal kétévente felülvizsgálja.

 

A jogosultság feltételei:

A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át,

b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át,

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át.

 2018. évtől az időskorúak járadékának jövedelmi jogosultsági határai a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek. Az időskorúak járadéka jövedelmi jogosultsági határainak forintban kifejezett összegét a Kormány évente rendeletben meghatározza.

 A nyugdíjminimum 2020. évben 28.500 Ft.

Az időskorúak járadékának forintban kifejezett havi összegeit a Kormány évente rendeletben határozza meg.

 Az időskorúak járadékának havi összege 2020. január 1-jétől:

-    családban élők esetén 26 350 Ft,

-    a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött 75 évesnél fiatalabb egyedülálló személy esetén 30 995 Ft

-    75. életévét betöltött egyedülálló személy esetében 41 840 Ft.

-    jövedelemmel rendelkező jogosult esetén, a támogatás összegének és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

 Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve az ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a személy:

-   letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, illetve elzárást tölt,

-    3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik,

-    közösségi munkavállaló esetén - a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve -, akinek tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

- az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza.

 Ügymenet:

Az eljárás kérelemre vagy aktív korúak ellátására való jogosult nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében hivatalból indul.

Ha a kérelmet vagy adatlapot a házastárs (élettárs) nem írja alá, akkor a járási hivatal minden esetben megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről.


Kérelemre induló eljárás esetén a járási hivatal a kérelem benyújtását követően megvizsgálja a jogosultság feltételeit.

Szükség szerint a járási hivatal a szociális nyilvántartásból közvetlenül lekérdezi a családtámogatási ellátásra vonatkozó adatot, majd dönt a kérelemről.

 Ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.


Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  • Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

Időpontfoglalás: NINCS

 Letölthető nyomtatványok: Nyomtatványtár