Hozzátartozói nyugellátások

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

A hozzátartozói nyugdíj megállapítása iránti igényt – ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el – az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

Ha a hozzátartozói nyugellátás összegét az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati járandóságának, táncművészeti életjáradékának vagy átmeneti bányászjáradékának már megállapított összegéből kell kiszámítani, vagy ha az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került, a kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell benyújtani.

Amennyiben a hatóági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozik, vagy a hozzátartozói nyugellátást szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával kell megállapítani, az igényt Budapest Főváros Kormányhivatalánál kell előterjeszteni.

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj elbírálásához

 • Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján árvaellátás elbírálásához

 • Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj elbírálásához

Az igénybejelentő laphoz javasoljuk mellékelni:

Özvegyi nyugdíj esetén

 • ha az igénylő rendelkezik ilyen okirattal, az elhunyt jogszerzőt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírósági döntést,

 • a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonat másolatát,

 • az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj megállapító bírósági ítéletét, közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat,

 • az özvegy legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás ügyében hozott határozatot, szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt, ennek hiányában az özvegy egészségi állapotával összefüggő iratokat, ha az özvegyi nyugdíjat arra hivatkozva kéri, hogy megváltozott munkaképességű.

Árvaellátás esetén

 • ha az igénylő rendelkezik ilyen okirattal, az elhunyt jogszerzőt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírósági döntést,

 • az árva legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás ügyében hozott határozatot, szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt, ennek hiányában az árva egészségi állapotával összefüggő iratokat, ha az árvaellátást arra hivatkozva kéri, hogy megváltozott munkaképességű,

 • 16 év feletti árva esetén a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,

Szülői nyugdíj esetén

 • ha az igénylő rendelkezik ilyen okirattal, az elhunyt jogszerzőt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírósági döntést,

 • ha az igénylő gondnokság alatt áll, a gondnokkirendelő határozatot,

 • a szülő legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás ügyében hozott határozatot, szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt, ennek hiányában a szülő egészségi állapotával összefüggő iratokat, ha a szülő a szülői nyugdíjat arra hivatkozva kéri, hogy megváltozott munkaképességű.

Baleseti hozzátartozói nyugellátás esetén

 • az igényelt ellátásnak megfelelően az előzőek szerinti iratokat,

 • a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak a határozata az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés elismeréséről.

 

A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében fentieken túl – ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el – az eljárás egyszerűsítése érdekében az elhalt szolgálati idejére vonatkozó iratokat (pl. igazolásokat, munkakönyvet, katonakönyvet, stb.) is csatolni lehet.

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

A nyugellátást írásban, kizárólag az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (igénybejelentő lap) kell igényelni.

 • személyesen a Békéscsaba, Luther u. 3. sz. alatti ügyfélszolgálaton

 • postai úton: 1916 Budapest

 • elektronikus úton: https://e-ugyintezes.onyf.hu/

 • kormányablaknál

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

A társadalombiztosítási nyugellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások illeték- és költségmentesek.

 

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni, az ellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani. Az igényt az ellátás megállapításának kezdő időpontjában hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hatáskörébe tartozó ellátások jogosultsági feltételei tekintetében az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatja a hiányzó bizonyítékot.

A nyugellátás attól a naptól állapítható meg, amely napon a jogosultsághoz szükséges feltételek bekövetkeztek.

A nyugdíjfolyósító szerv a megállapított nyugellátás folyósítását - a kormányrendeletben meghatározott esetekben a határozat vele való közlését követő tizenhárom napon belül, egyéb esetben a folyósításhoz szükséges adatokat tartalmazó elektronikus adatállomány beérkezését követő tizenhárom napon belül - teljesíti.

A nyugellátást havonta, forintban kell folyósítani, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt megállapították, a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - legfeljebb a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.

7. Ügyintézési határidő

60 nap

Az ügyintézési határidő tárgyév április 15-én jár le, ha

 • a hozzátartozói nyugellátás megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a hozzátartozói nyugellátás megállapításához a valorizációs szorzószámokat alkalmazni kell,

és a 60 napos ügyintézési határidő tárgyév április 15-ét megelőzően telik le.

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, valamint a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj elbírálásához

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján árvaellátás elbírálásához

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj elbírálásához

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

10. Időpontfoglalás

https://idopontfoglalo.onyf.hu/index.xhtml

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

https://e-ugyintezes.onyf.hu/

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény