Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztályának feladatai

 Illetékességi területe: Békés megye

Általános feladatok:

 1. Első és másodfokú környezet- és természetvédelmi hatósági és szakhatósági, továbbá szakigazgatási feladatok ellátása,
 2. Kérelemre indult engedélyezési eljárás lefolytatása. Engedély kiadása, módosítása, visszavonása.
 3. Szakhatósági ügyekben szakhatósági állásfoglalás kiadása.
 4. Szakági ügyekben szakkérdések vizsgálata.
 5. Hivatalból indult ügyekben helyszíni hatósági ellenőrzési eljárások, kötelezési eljárások lefolytatása, bírságolási ügyek.
 6. Esetenként mintavételezés laboratórium bevonásával, környezeti zajmérés.
 7. Közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása.
 8. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (központi szakmai adatbázis: OKIR) érkező adatszolgáltatások fogadása és feldolgozása.
 9. Állandó környezetvédelmi és természetvédelmi készenléti szolgálat.
 10. A települési önkormányzat jegyzőjének környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében hozott elsőfokú döntése esetén másodfokon jár el.

 
Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály részletes feladatai:

 1. Előzetes vizsgálati eljárásokat folytat, melyben a kérelem és a dokumentáció alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megvalósítható-e és megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
 2. Előzetes konzultációs eljárást folytat.
 3. Környezetvédelmi engedélyezési eljárást folytat környezeti hatástanulmány alapján, ésa lefolytatott környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárásaként a hatóság a környezetvédelmi engedély megadásáról dönt.
 4. Egységes környezethasználati engedélyezési eljárást folytat, mely során meghatározza a tevékenységre vonatkozó feltételeket, az Európai Bizottság határozatában foglalt elérhető legjobb technika-következtetések alapján rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. Az eljárás eredményeképpen egységes környezethasználati engedélyt (IPPC) ad ki.
 5. A környezethasználót tevékenységének környezetvédelmi felülvizsgálatára kötelezi határozatban. Az eljárást követően, melyben az érdekelt tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatot végzett – kérelemre – környezetvédelmi működési engedélyt ad ki.
 6. Környezetvédelmi működési engedélyt ad ki teljesítményértékelés alapján, melyben az érdekelt saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésére, tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végzett.
 7. Bírság megfizetésére kötelezi az engedély nélkül, vagy az engedély előírásaitól eltérően végzett tevékenység gyakorlóját. Ugyancsak bírságot szab ki környezetveszélyeztetés, illetve szennyezés esetén, továbbá az eredeti állapot helyreállítására stb. kötelez.
 8. Jogerős egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott tevékenységet vagy egy részének gyakorlását a környezetvédelmi hatóság határozatában a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja.
 9. Környezethasználathoz kapcsolódóan jogszabályban meghatározott rendszerességgel, illetve szükség szerint helyszíni ellenőrzéseket tart.
 10. Felszámolási eljárásban környezeti állapotvizsgálatra kötelezés, és állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás lefolytatása, környezetvédelmi felszámolási nyilatkozat elbírálása.
 11. Az OKIR-ban a komplex engedélyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatásokat (EPRTR lapok, KTJ szám státusza) feldolgozza. Jogszabály alapján egyedi környezetvédelmi azonosító adatokat (környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), környezetvédelmi területi jel (KTJ)) ad az ügyfelek részére kérelemre vagy hivatalból. A főosztály feladat- és hatáskörében meghozott határozatok, valamint a szakhatósági állásfoglalások főbb adatainak rögzítése.
 12. Elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági állásfoglalások ad ki, szakkérdést vizsgál az alábbi eljárásokban: építésügyi, erdészeti, vadászati, halászati, ingatlanügyi, bányászati, régészeti, hírközlési, vízügyi, közlekedési, műszaki biztonsági, talajvédelmi, élelmiszerlánc-felügyeleti, vezetékjogi és telepengedélyezési hatósági eljárásokban.
 13. Véleményezi a települési önkormányzatok környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat, a területrendezési terveket, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket.