Változás a lakcím bejelentésben
2017. május 17. 14:00

Mindenek előtt fontos tisztázni, hogy a lakcímbejelentés nem csupán lehetőség a polgárok számára, hanem kötelezettség, amelyet törvény ír elő: a Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó polgárok kötelesek beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük címét bejelenteni.
A lakcímbejelentés 2016. június 30-ig a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál lehetett intézni, 2017. július 1. napjától azonban – a lakcímtől függetlenül – bármely járási hivatalnál benyújtható a kérelem.

A lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.

A tartózkodási hely annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
 
A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet teljesíteni, bizonyos kivételekkel, így pl. a kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetében szülő, illetve gondnok teljesíti a kötelezettséget. A lakcímbejelentési eljárás során lakcímjelentő lapot kell kitölteni. A helyesen, javítás nélkül kitöltött lakcímjelentő lap mellé az ügyintézéshez szükséges a korábbi lakcímigazolvány, érvényes, személyazonosításra alkalmas okirat (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély), továbbá amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyi okmányai és teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás. Az eljárás során azonnali eljárásban kiállításra kerül az új lakcímkártya, amely illetékmentes.
 
Az eljárás részletesebb szabályait az alábbi linken tekintheti meg: http://www.bekesijarasok.hu/lakcim-bejelentese
 
A lakcímbejelentés 2016. június 30-ig a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál lehetett intézni, 2017. július 1. napjától azonban – a lakcímtől függetlenül – bármely járási hivatalnál benyújtható a kérelem.
 
Felhívjuk a kétegyházi és lőkösházi polgárok figyelmét, hogy bejelentésüket a települési ügysegédnél is teljesíthetik.