Általános iskolai beiratkozás időpontjai
2017. március 20. 12:21

Általános iskolai beiratkozás időpontjai
Általános iskolai beiratkozás a Gyulai járásban.

Értesítjük a Gyulai járásban (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) élő érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

 2017. április 20-án (csütörtök) 8 órától 19 óráig
és
2017. április 21-én (péntek) 8 órától 19 óráig
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
 
A tankötelessé váló gyermeket a közleményben megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21. § (1)-(2) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja vagy dönt a hatodik életévet augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésében való további részvételéről, szükség esetén az óvoda ennek megállapításához szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.
 
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a járási hivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
 
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.
 
A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények körzetei megtekinthetők az Oktatási Hivatal Köznevelési Információs Rendszerének (KIR) központi felületén: www.kir.hu
 
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 
-       a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány),
 
-       a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 
-       az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
 
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban, határozatban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül a tanuló érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Gyulai Tankerületi Központhoz, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.
 
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében köteles a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
 
Kérjük a Gyulai járásban élő érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.