Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály / Gyulai járás

 Illetékessége:

-          gyulai járás: Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza

Általános hatósági feladatkörében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolja azon hatásköröket, melyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen:
 1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben,
 2. a földgázellátásról szóló törvényben;
 3. a hadigondozásról szóló törvényben;
 4. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;
 5. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;
 6. a társasházakról szóló törvényben;
 7. a távhőszolgáltatásról szóló törvényben;
 8. a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;
 9. a villamos energiáról szóló törvényben;
 10. a menedékjogról szóló törvényben;
 11. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben;
 12. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben, valamint azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, továbbá
 13. a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben,
 14. az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben,
 15. a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben, és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat.
 
Oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja
 1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 2. a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 3. az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben;
 4. a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 5. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.
 
Szociális és gyámügyi feladatok

körében ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, melyek különösen:
 1. közgyógyellátási ügyek
 2. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ügyek
 3. időskorúak járadéka ügyek 
 4. ápolási díj ügyek
 5. hadigondozotti ellátás ügyek
 6. foglalkoztatást helyettesítő támogatások ügyei
 7. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatások ügyei
 8. gyermekek védelmével kapcsolatos intézkedések
 9. otthonteremtési támogatás megállapítása
 10. gyermektartásdíj megelőlegezése
 11. iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek
 12. családi jogállás rendezése
 13. kapcsolattartási ügyek
 14. szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek
 15. gyámsági ügyek
 16. gondnoksági ügyek
 17. előzetes jognyilatkozat felvétele
 18. támogatott döntéshozatallal kapcsolatos ügyek
 19. kiskorúak és gondnokság alatt álló személyek vagyoni ügye
A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladatkörébe tartozik a járási hivatal működésével, üzemeltetésével kapcsolatos egyes funkcionális (informatikai rendszerek helyi működtetése; közreműködés pénzellátási ügyintézésben, gondnoksági feladatok; iktatás-iratkezelés) illetve titkársági feladatok ellátása.