Földhivatali Osztály / Gyulai járás

Illetékessége:

-          gyulai járás: Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza


Ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, így különösen:

 

 a. Ingatlan-nyilvántartási szakterületen

 1. az ingatlan-nyilvántartás kezelése, vezetése, ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése
 2. a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TakarNet) szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezései jogszerűségének, a biztonsági előírások ellenőrzése
 3. az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó biztonsági elemek kezelése és nyilvántartása.
 4. igazgatási szolgáltatási díjak beszedése, behajtás kezdeményezése
 5. rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárás lefolytatása
 6. a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási feladatatok végrehajtása

 

b.  Földmérési és földügyi szakterületen

 1. a termőföld más célú hasznosításával, a művelés alól kivett területek újrahasznosításával kapcsolatos ügyek intézése
 2. a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtása
 3. a termőföldek hasznosítási kötelezettségének ellenőrzése
 4. földminősítési feladatok végzése, osztályba sorolások
 5. földvédelmi járulékkal és bírsággal kapcsolatos feladatok
 6. határszemle ellenőrzések folytatása
 7. közreműködés az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárásokban a földminősítési és földmérési feladatok ellátásában
 8. földhasználati nyilvántartás vezetése, ellenőrzési feladatok végzése
 9. földműves nyilvántartás vezetése
 10. hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződések elbírálása
 11. földmérési ügyek intézése, földmérési vizsgálat és záradékolás
 12. a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változások átvezetése
 13. a térképészet hatósági feladatainak végrehajtása
 14. családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
 15. vis maior elismerésére irányuló eljárásokban a földművelésügyi hatáskörbe tartozó szakhatósági feladatok ellátása
 16. őstermelői igazolvány használata jogszerűségének ellenőrzése
 17. mezei őrszolgálatokkal és mezőőrökkel kapcsolatos mezőgazdasági igazgatási szervi feladatok.
 18. telekalakítási engedélyezési ügyek intézése

c. A kezelt adatok hatósági szolgáltatása

 1. hiteles tulajdoni lap másolat
 2. térképmásolat, földmérési adatszolgáltatás
 3. hiteles földhasználati lap másolat
 4. adatszolgáltatás földműves nyilvántartásból
 5. ügyiratmásolat
 6. adatszolgáltatás jogsegély keretében
 7. földkönyvkivonat szolgáltatása