Foglalkoztatási Osztály / Gyulai járás

Illetékessége:

-          gyulai járás: Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza
-          meghatározott ügyekben járáson átnyúló illetékesség

 
A Foglalkoztatási Osztály

ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben, és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat.
 
a.   Ügyfélszolgálati és ellátási feladatok, melyek különösen
 1. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatok
 2. kiterjesztésre jelölt munkaerőigényekkel kapcsolatos feladatok
 3. álláskeresők nyilvántartásba vételével, státuszukkal, ellátásukkal, támogatásukkal kapcsolatos feladatok; álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatok;
 4. a pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok
 5. egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos feladatok
 6. az osztályon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat
 7. migráns munkavállalók álláskeresési ellátásával kapcsolatos feladatok
 8. összevont engedély kiadásával és meghosszabbításával kapcsolatos feladatok
 9. kapcsolattartás a munkaadókkal, helyi önkormányzatokkal, közreműködés célprogramokban, rendszeres felmérések, értékelések készítése
 10. igazolások, hatósági bizonyítványok kiadása
 11. közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok
 12. munkahelyfeltárás, munkaközvetítés
 13. munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása
 14. munka-, pálya-, álláskeresési- és csoportos tanácsadás
 15. közfoglalkoztatással kapcsolatos feltáró, szervező, közvetítő, ellenőrző, kapcsolattartási, nyilvántartási feladatok;
 16. 16. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási adatbázis működtetése;
 17. 17. állásbörzék, rendezvények szervezése;
 
b.   Munkaerő-piaci és pénzügyi feladatok, melyek különösen
 1. a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatok, koordináció
 2. MEV rendszer működtetése, az elért eredmények értékelése
 3. rendszeres felmérések, értékelések, elégedettségi mérések
 4. foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatok
 5. a pénzeszközök visszakövetelésével, fizetési kedvezményekkel, a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok
 6. munkaerő-piaci programok kezdeményezése, végrehajtásuk szervezése, központi programokkal, pályázatok kezelésével, döntés-előkészítésükkel kapcsolatos feladatok
 7. részvétel uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében munkaerőpiaci támogatás nyújtása  
 8. közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása
 9. közfoglalkoztatási programokkal, támogatási eljárással kapcsolatos tájékoztatási, döntés-előkészítési és pénzügyi feladatok;
 10. közfoglalkoztatási feladatkörben jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú hatósági jogkort gyakorol, amelynek keretében ellenőrzi a kérelem megalapozottságát, hatósági szerződést köt a feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásokra vonatkozóan, e szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat, dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról.      
 
c. Az Európai uniós és nemzetközi feladatok keretében részt vesz az uniós projektek megvalósításában, melynek keretében ellátja
 1. a szakmai megvalósítási
 2. ifjúsági tanácsadói
 3. közreműködői
 4. egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatokat.
 
d. A GINOP-5.1.1-15/2015-00001 programmal kapcsolatos feladatok tekintetében:
 
Szakmai megvalósítók feladatai:
 1. A programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja, a helyzetfeltárást elvégzi, az egyéni megállapodást előkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi, az ügyfelet a számára szükséges szolgáltatásokba irányítja.
 2. A programban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó hatósági szerződéseket előkészíti, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesülését folyamatosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi.
 3. Az inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja és programba vonja.
 4. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, civil szervezetekkel, szolgáltatókkal.
 5. Az ügyfél lemorzsolódásának elkerülése érdekében a képzéseket látogatja, az ügyfeleket folyamatosan nyomon követi, motiválja.
 6. A programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket folyamatosan feltárja.
 7. Az ügyfelek értékelését és a monitoring tevékenységet elvégzi.
 8. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.
 9. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez.
 10. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.
 11. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.
 12. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosságbeli és kommunikációs helyi feladatokat ellátni.
 
e. A GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatok tekintetében:
 1. A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást előkészíti, nyilvántartási feladatokat elvégzi.
 2. A fenti programokban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó hatósági szerződéseket előkészíti, azokat nyilvántartja.
 3. Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal.
 4. A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket folyamatosan feltárja.
 5. A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a célcsoportonkénti nyilvántartást vezeti.
 6. A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.
 7. Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez.
 8. Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.
 9. Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.
 10. Köteles a projekttel kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni.
 
f. A GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” programmal kapcsolatos feladatok tekintetében:
 
Megyei szakmai referensek feladatai:
 1. A fenti programmal kapcsolatban ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás, képzési lehetőségekről való tájékoztatás.
 2. Fenti programban induló képzések létszámainak biztosítása.
 3. A képzés iránti kérelmek befogadása, feldolgozása, szakmai alkalmassági vizsgálatok előkészítése, támogatási döntés előkészítése. A támogatási javaslat előkészítését megelőzően köteles meggyőződni a programba vonás feltételinek fennállásáról.
 4. Feladata az ügyfelekkel a támogatási szerződések aláíratása.
 5. Képzést folytató intézményekkel kapcsolattartás, a megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.
 6. A beérkező képzési számlák, egészségügyi vizsgálatokról szóló számlák ellenőrzése, hiánypótoltatása, utalásra való előkészítése.
 7. A képzéshez kapcsolódó utazási költségek számfejtésének előkészítése, utalásra való átadása.
 8. A gyermekfelügyelethez, hozzátartozó ápolásának/gondozásának díjához kapcsolód számlák számfejtésének előkészítése, utalásra való átadása.
 9. Az Informatikai Rendszerben rögzíteni szükséges adatok naprakész feltöltése.
 10. Részt vesz az programhoz kapcsolódóan a szükséges adatszolgáltatások elvégzésében, a statisztikai kimutatások és beszámolók határidőben való elkészítésében.
 11. Közreműködik a programba vonható közfoglalkoztatottakkal, munkaviszonyban állókkal történő kapcsolat felvételben, számukra a szükséges tájékoztatás megadásában, a helyzetfeltárás elvégzésében, a pályaérdeklődési kérdőív kitöltésében, nyilvántartási feladatok elvégzésében, az ügyfeleknek a számukra megfelelő képzésbe történő irányításában.
 12. Közreműködik az ügyfelekkel kötendő támogatási szerződésekelőkészítésében, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesíülését folyamtosan nyilvántartja, az elszámolásokat ellenőrzi, a támogatási igények utalását kezdeményezi, a pénzügyi és visszaköveteléseket nyilvántartja, a behajtás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket megteszi.
 13. Közreműködik a munkáltatókkal, közfoglalkoztatókkal, képző intézményekkel való kapcsolattartásban.
 14. A tanfolyami létszámokat biztosítja, a képzési bevonni tervezett személyeket képzésbe kiközvetíti.
 15. A képzési szakirányok és létszámok tervezésében való részvétel közfoglalkoztatók, munkáltatók tekintetében egyaránt.
 16. Közreműködik a tanfolyamok előrehaladásának nyomon követésében, az Osztályon dolgozó GINOP-6.1.1. kollégák munkájának segítése a sikeres megvalósítás érdekében.
 
Mentorok feladatai:
 1. Folyamatosan információval kell rendelkeznie az ügyfelekről, a képző intézményekről, munkáltatókról, közfoglalkoztatókról.
 2. Pályaérdeklődési kérdőív kitöltése az ügyféllel.
 3. Egyéni képzési terv előkészítése az ügyféllel.
 4. Tanfolyamok indításának napján részt venni, tájékoztatást adni, elősegíteni a programba való bevonást. A képzés teljes időtartama nyomon követni a csoportokat, fotódokumentációt készíteni, igény szerint egyéni mentori szolgáltatásban részesíti az ügyfeleket. Figyelemmel kísérni és felmérni az ügyfelek beilleszkedését a képzési csoportba, tanulási folyamatát, feltárni és elősegíteni a nehézségek megoldását.
 5. Vezeti a mentori dokumentációkat, beszámolókat készít.
 6. A tanfolyamokon monitoring látogatásokat tenni, intézkedést igénylő ügyekben haladéktalanul jelzést tenni a Főosztály felé.
 7. Elősegíteni az utazási utalványok kiosztását, szükség szerint érvényesítését, visszaszedését.
 8. Részt venni a tanfolyami vizsgákon.
 9. Köteles a szükséges adatokat az Informatikai Rendszerben rögzíteni.
 10. Köteles a programhoz kapcsolódóan a szükséges adatszolgáltatást elvégezni, a statisztikai kimutatásokat és beszámolókat elkészíteni.