Földhivatali Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály

Földhivatali Osztályának feladatai


Illetékességi területe: Békéscsaba járás


Ingatlan-nyilvántartási szakterület

 1. Jogszabályban meghatározott illetékességi területen az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése.
 2. Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről, illetve a be nem fizetett igazgatási szolgáltatási díjak behajtásáról való intézkedés kezdeményezéséről.
 3. Kezeli és vezeti az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról.
 4. Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást.
 5. Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási szakterületre vonatkozó járási hivatali feladatokat.
 6. Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási szakterületre vonatkozó járási hivatali feladatokat.
 7. A Kormányhivatal illetékes főosztálya koordinálásával ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TakarNet) szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását.
 8. A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás nyilvántartás részeiről.
 9. Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze.
 10. A biztonsági okmány és a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésérre vonatkozó előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági okmányok és biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért.

Földmérési és Földügyi szakterület

 1. Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, a Kormányhivatal illetékes főosztálya részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról.
 2. Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási hivatali feladatokat, azaz illetékességi területén ellátja a parlagfű előfordulásának és elterjedésének felderítésével kapcsolatos (ellenőrzéseket) feladatokat.
 3. Illetékességi területén folyamatosan ellátja – különösen a határszemlék keretében – a termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási, továbbá újrahasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását.
 4. Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba sorolásokat.
 5. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
 6. Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos feladatokat.
 7. Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, de be nem fizetett, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok és bírságok behajtása érdekében, a nyilvántartásba vétel érdekében felterjeszti a járulékot vagy bírságot kiszabó jogerős határozatot a Kormányhivatal illetékes főosztályához.
 8. A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért.
 9. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi szempontok fokozott érvényre jutásáról.
 10. Határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít és azt felterjeszti a Kormányhivatal illetékes főosztályához.
 11. Közreműködik az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárásokban a földminősítési feladatok ellátásában.
 12. Vezeti a földhasználati nyilvántartást, ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén a jogszabályokban előírt intézkedést foganatosít.
 13. Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket.
 14. Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, be nem fizetett földhasználati bírságok behajtása érdekében, a nyilvántartásba vétel érdekében felterjeszti a bírságot kiszabó jogerős határozatot a Kormányhivatal illetékes főosztályához.
 15. Földművesekről és mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartást vezet, a nyilvántartásból adatszolgáltatást végez.
 16. A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerinti hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződéseket elbírálja.
 17. Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban.
 18. A megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat.
 19. Ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével kapcsolatos feladatokat.
 20. Átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat jelenti a Kormányhivatal illetékes főosztálya felé.
 21. Közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító rendszer kiépítésében és működtetésében.
 22. Ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat.
 23. Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat.
 24. A numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat és térképtári feladatokat.
 25. Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő, és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, a Kormányhivatal illetékes főosztályának irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában.
 26. Ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat.
 27. A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez.
 28. Amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása terhére díjfizetés ellenében kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást és műszaki tanácsadást végez.
 29. Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását.
 30. Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet.
 31. Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérési szakterületre vonatkozó járási hivatali feladatokat.
 32. Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földmérési szakterületre vonatkozó járási hivatali feladatokat.
 33. Az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat.


Mindkét szakterületet érintő feladatok:

 1. Ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos járási hivatali feladatokat.
 2. Ellátja a járási hivatal földhivatali osztályának pénzkezelési feladatait (igazgatási szolgáltatási díjak azonosítása, nyilvántartása, összesítése, továbbítása, adók módjára történő behajtásra átadott köztartozások nyilvántartása).
 3. Rendszeres és eseti jellegű jelentéseket, beszámolókat, statisztikákat készít.