Fogyasztóvédelmi ügyintézés

Tájékoztató a Fogyasztóvédelmi Osztály eljárásairól

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.)

Tel: 66/546-150; e-mail: fogyved@bekes.gov.hu

Ügyfélkapu: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,61bf1c56-3705-4710-8d3d-8cfcdc972e26

Ügyfélfogadás rendje: hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00 óra között

A Fogyasztóvédelmi Osztály Békés megyére kiterjedő illetékességi területén ellenőrzi:

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben előírt rendelkezések betartását
 • a lakásépítéssel, illetve egyes javító-karbantartó szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben előírt rendelkezések betartását
 • a fogyasztók tájékoztatására, a fogyasztói panaszok kezelésére, intézésére,a szavatosság, a jótállási igénye intézésére vonatkozó rendelkezések betartását, eljár azok megsértése esetén
 • a fiatalkorúak dohánytermékkel és/vagy alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálását
 • az általános kereskedelmi szabályok, árfeltüntetés és árfelszámítás szabályait
 • a termékek piacfelügyeletéről szóló törvényben és a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott követelmények betartását
 • a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések betartását
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben foglaltak betartását
 • a villamos energiáról, a földgázellátásról, a víziközmű szolgáltatásról, a hulladékról, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, a távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglaltak betartását (Rezsipont) 
 • az elektronikus hírközlési szolgáltatókra vonatkozó, az ügyfélszolgálattal, számla panaszok intézésével, számla tartalmával, írásbeli szerződés átadásával, ÁSZF közzétételével és szerződés módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások betartását;
 • az online kereskedelmi tevékenységre vonatkozó rendelkezések betartását.

 
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Kérelem, mely tartalmazza

a) az ügyfél és képviselője azonosításhoz szükséges adatokat és elérhetőségét.

b) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,

c) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,

d) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

Valamennyi kérelemre induló eljárás feltétele az, hogy a hatósági eljárást megelőzően a fogyasztónak igazolható módon az érintett vállalkozáshoz kell fordulnia. A Hatóság eljárásához tehát szükség van annak hitelt érdemlő igazolására, hogy a vállalkozással fennálló vitás helyzetet a szerződéses jogviszonnyal rendelkező (vagy azzal rendelkezett) fogyasztó (vagy a meghatalmazottja) már megpróbálta tisztázni, azaz a Hatóság eljárását megelőzően mindenképpen ki kell meríteni a vállalkozással szemben támasztható jogorvoslati lehetőségeket.

Ezen túlmenően, amennyiben a fogyasztó nem személyesen jár el, szükséges  egy meghatalmazás isA meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

4. A kérelem benyújtásának módja:

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Illetékmentes.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Amennyiben a kérelem megfelelő formában és hiánytalan mellékletekkel érkezik a hatósághoz, úgy a beérkezést követő napon megindul az eljárás, melynek során a hatóság adatszolgáltatásra, nyilatkozattételre hívja fel az ellenérdekű felet a tényállás tisztázása érdekében. A nyilatkozatok és esetleges dokumentumok megérkezését követően a hatóság döntést hoz, melyet valamennyi ügyféllel közöl. Amennyiben a jogsértés megállapítható, úgy a döntésben a hatóság a fogyasztóvédelmi törvény, és/vagy piacfelügyeleti törvény által szabályozott jogkövetkezmény valamelyikét alkalmazza a jogsértő vállalkozással szemben. Jogsértés hiánya esetén a hatóság döntése ennek megállapítását tartalmazza.

7. Ügyintézési határidő

 • fogyasztóvédelmet érintő ügyekben 60 nap
 • piacfelügyeletet érintő ügyekben 70 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok jegyzéke:

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
 • a piacfelügyeletről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
 • a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet
 • a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet 
 • a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 • a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok
Ld. a 4. pontban

10. Időpontfoglalás

Nincs időpontfoglalás, ügyfélfogadási időben bármikor felkereshető a Fogyasztóvédelmi Osztály. Folyamatban lévő ügy iratbetekintéséhez viszont előzetes egyeztetés szükséges. 

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Ld. a 4. pontban

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről: az Ákr. szabályai szerint

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hasznos oldalak: