Foglalkoztatási Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztályának feladatai

Illetékességi területe: Békéscsaba járás


Koordinációs feladatai tekintetében:

 1. Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.
 2. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a Főosztály felé.
 3. Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat.
 4. A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.
 5. Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel; települési önkormányzatokkal.
 6. Segíti a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály program-tervező munkáját, összegyűjti az osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat.
 7. Előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok járási szintű teljesítését.
 8. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, járási hatáskörbe tartozó tájékoztatáskéréseket.
 9. Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a felettes szervekkel.
 10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit.
 11. Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében.
 12. Rendszeresen tájékoztatja a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályt a közfoglalkoztatás támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról.
 13. Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat.

A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai tekintetében:

 1. Fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket.
 2. Munkaközvetítési feladatokat lát el az illetékességi területén kívüli munkahelyekre, a munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország területére.

 Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

 1. Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat.
 2. Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat elvégzi.
 3. Az osztály hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel kapcsolatos, az osztály feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat.
 4. Ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
 5. Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat.
 6. Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását.
 7. Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér.
 8. Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat.
 9. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat.
 10. Közreműködik a MEV-rendszer működtetésében.
 11. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat.
 12. Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat.
 13. Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó bejelentéseket.

Európai Uniós és nemzetközi feladatai tekintetében:

 1. Az ún. EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat.
 2. Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról.
 3. Külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat).
 4. Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére járási hatáskörbe tartozó munkaerő-piaci támogatást nyújthat.

Szolgáltatási feladatai tekintetében:

 1. Információt nyújt, tanácsadást és munkaközvetítést végez.
 2. Közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában.
 3. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket.
 4. Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó okokat.
 5. Kapcsolatot tart a megye, a járás területén működő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít.
 6. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében.
 7. Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében.

Közfoglalkoztatási feladatai keretében:

 1. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat.
 2. Szervezi és ellenőrzi a közfoglalkoztatást.
 3. Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat.
 4. Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal.
 5. Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist.