Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának feladatai

 

Illetékességi területe elsőfokú építéshatósági és építésfelügyeleti hatósági jogkörben:

Békéscsabai járás: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás.

Békési járás: Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony és Tarhos. 

Szeghalmi járás: Szeghalom, Bucsa, Kertészsziget, Körösújfalu, Körösladány, Füzesgyarmat és Vésztő.


Megyei illetékességgel látja el az elsőfokú kulturális örökségvédelmi hatósági feladatokat.


Elsőfokú építésügyi hatósági feladatai
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) alapján az építményekkel - beleértve a hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel - kapcsolatos építési tevékenységgel összefüggő engedélyezési, kötelezési és ellenőrzési feladatait, amelynek során az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményeket juttatja érvényre. A sajátos építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményekkel kapcsolatos építési tevékenység esetén a hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra és a műemlékekre vonatkozó jogszabályi követelményeket is érvényesíti.

Ennek érdekében ellátja:

a) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) alapján

1) építési engedélyezési,

2) összevont engedélyezési,

3) fennmaradási engedélyezési,

4) használatbavételi engedélyezési,

5) bontási engedélyezési,

6) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,

7) jogutódlás tudomásulvételi,

8) használatbavétel tudomásulvételi,

9) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,

10) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,

11) kötelezési,

12) végrehajtási,

13) szakhatósági eljárásokat folytat le.

b) A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben jár el.

c) Ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátásában jár el.

d) A kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben jár el.

e) A magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, továbbá országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás érdekében a Kormány rendeletben megállapíthatja a beépítés szabályait.

f)  Az első fokú építésügyi hatóságot érintő a) pont szerinti kizárási ügyben jár el.

g) Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

h) A műemlékekkel kapcsolatos a) pont szerinti építésügyi hatósági ügyekben jár el.

i)  Külön jogszabály alapján dönt a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.

 

Elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladatait az Étv.-ben, és kormányrendeletben meghatározottak szerint látja el:

a) Az Eljr.-ben meghatározottak szerint ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket, és ennek keretében

1) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le;

2) a helyszínen ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység

2.1) végzésének szakszerűségét, jogszerűségét,

2.2) résztvevőinek jogosultságát,

2.3) végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját és tartalmát,

2.4) folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét;

3) a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le;

4) a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az építésügyi monitoring igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le;

5) az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében

5.1) építésfelügyeleti intézkedést tesz,

5.2) építésfelügyeleti bírságot szab ki,

5.3) megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot;

6) szakhatósági eljárást folytat le.

b) Jogszabályban meghatározott módon

1) az a) pontja szerinti feladatkörében az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését vagy annak folytatását megtilthatja, feltételhez kötheti vagy tudomásul veszi;

2) az a) pont 2) alpont 2.1), 2.2), 2.4) alpontja, és az a) pont 5) alpontja szerinti feladatkörében az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását

2.1) megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére, az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan megsértették,

2.2) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, továbbá építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti;

3) az a) pont 2) alpont 2.2) alpontja és az a) pont 5) alpontja szerinti feladatkörében hatósági eljárást folytat le, építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, vagy a szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresi az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, nem megfelelő a jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt regisztrációval vagy nem a regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet végeznek;

4) az a) pont 3) alpontja szerinti feladatkörében jogszabályban meghatározott ellenőrzést végez a meglévő építmények körében, az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen

4.1) kötelezheti az építmény tulajdonosát a szükséges munkálatok elvégzésére,

4.2) elrendeli az építmény felülvizsgálatát, a szükség szerinti építési munkák elvégzését, ha az építmény állapota az állékonyságot, az életet és az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti;

5) az a) bekezdés 4) alpontja szerinti feladatkörében az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen

5.1) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja,

5.2) a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, vagy a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén megkeresi az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot.

c) Jogszabályban meghatározott módon ellenőrzéseihez éves ellenőrzési tervet készít.

 

Elsőfokú kulturális örökségvédelmi hatósági feladata a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) alapján a kulturális örökség elemei megőrzésének, fenntartható használatának elősegítése és támogatása. Ennek érdekében ellátja a Kötv.-ben és a kormányrendeletben meghatározott hatósági és szakhatósági és felügyeleti feladatokat.

a) A műemléken végzett építési tevékenységek esetén az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és módon építésügyi hatósági engedélyezési és kötelezési eljárást folytat le, ellenőrzést végez.

b) Műemlékvédelmi érdekből a hatóság a műemlék felújítási, helyreállítási munkáinak engedélyezése során az országos építésügyi szabályoktól és a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványoktól való eltérést engedélyezhet.

c) A védett kulturális örökségi elemmel összefüggő tevékenységek vonatkozásában

ca) az örökségvédelem szabályainak megsértése esetén műemlékek, régészeti lelőhelyek és védetté nyilvánított kulturális javak vonatkozásában elrendelheti a beavatkozást megelőző állapot helyreállítását, valamint a fenntartható használatra vonatkozó kötelezettség teljesítését,

cb) műemlékek, régészeti lelőhelyek és védetté nyilvánított kulturális javak károsítása, veszélyeztetése esetén jogosult a tevékenységet leállítani, és az ilyen magatartás tanúsítóját e tevékenység folytatásától eltiltani,

cc) elrendelheti a műemlékek jó karbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését.

d) A Örvédr. szerint ellátja az örökségvédelmi hatósági és szakhatósági, valamint felügyeleti feladatokat, ennek keretében

da) örökségvédelmi engedélyezési eljárást folytat le, ha azokhoz az építésügyi hatóság engedélye vagy más hatóság - örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával kiadott – engedélye nem szükséges,

1) védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen

2) az 50 cm mélységet meghaladó gépi földmunkához,

3) a régészeti emlékek megóvási, konzerválási munkálataihoz,

4) műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebbi építmény közterület felé eső homlokzatának az építmény megjelenését érintő átalakításához, felújításához,

5) a műemléket érintő építési engedélyhez nem kötött az Örvédr.-ben meghatározott tevékenységekhez, ha az ab) alpont szerinti előzetes nyilatkozatot a hatóság nem adott ki;

db) előzetes nyilatkozatot ad ki a műemléket érintő építési engedélyhez nem kötött Örvédr.-ben meghatározott tevékenységekhez;

dc) szakhatósági eljárást folytat le.

e) Az örökségvédelmi felügyeleti feladatokat

ea) melynek keretében figyelemmel kíséri a kulturális örökség elemei állapotát, valamint megfelelő használatát,

eb) a fenntartható, integrált szemléletű védelmet elősegítő tevékenységet végez,

ec) elősegíti az örökségvédelem érdekeit érintő szakmai és társadalmi együttműködést.

f)  Egyéb, hatáskörébe utalt a kulturális örökség elemeinek megőrzésével, fenntartható használatának elősegítésével és támogatásával kapcsolatos feladatokat.