Egyszeri segély

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

 

2. Illetékesség/hatáskör

Az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békés Megyei Kormányhivatal, illetőleg egyes ellátástípusok a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartoznak.

A Magyar Államkincstár az alábbi ellátástípusok esetén jogosult kizárólagos hatáskörrel eljárni:

  • hozzátartozói ellátás

  • árvaellátás

 

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

„Kérelem-adatlap az egyszeri segély igényléséhez” elnevezésű űrlap

Egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás, saját névre kiállított temetési költségekről számla.

 

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

  • Személyesen a Békéscsaba, Luther utca 3. szám alatti ügyfélszolgálaton

  • Postai úton: 1916 Budapest

  • Elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül

  • Kormányablaknál

  • Települési ügysegédeknél

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Az eljárás illeték- és költségmentes.

 

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az egyszeri segély kérelmet írásban kell előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon és egyidejűleg a kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges tények, adatok igazolását.

Egyszeri segély évente egy alkalommal engedélyezhető a nyugellátásban (öregségi nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás) részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

• a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,

• a 85.000 forintot, ha egyedül él.

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi rendszeres pénzellátásának összegéről is.

 

7. Ügyintézési határidő

  • sommás eljárás esetében 8 nap

  • teljes eljárás esetében 60 nap

 

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, valamint a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

 

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

„Kérelem-adatlap az egyszeri segély igényléséhez” (K17)

Nyomtatványtár

10. Időpontfoglalás

https://idopontfoglalo.onyf.hu/index.xhtml

 

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

https://e-ugyintezes.onyf.hu/

 

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény