Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Szociális rászorultság megállapítása egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából

 

Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szerv megnevezése

Járási Hivatal

Illetékesség

A kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal.

Hajléktalan személyek esetében az a járási hivatal, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte.

Az ügyintézés helye: részletesen itt

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Bemutatandó iratok (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében) a kérelmező személyazonosító igazolványa, lakcímét igazoló hatósági igazolványa és TAJ-kártyája.

Becsatolandó iratok:

-    Kérelem nyomtatvány (a lap alján letölthető)

-  A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet a kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelméről szóló igazolást

Hozzátartozók:

  • házastárs
  • élettárs,
  • a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező;
  • a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató;
  • a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek

 

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Postai úton vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetőleg a kormányablaknál személyesen vagy meghatalmazott útján.

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A járási hivatal egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultságot állapít meg.

A jogosultság feltételei:

 -  Családban élő igénylő esetén, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át nem haladja meg (jelenleg 34 200 Ft) és családjának vagyona nincs.

- Egyedül élő igénylő esetén, amennyiben az igénylő havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg (jelenleg 42 750Ft) és nem rendelkezik vagyonnal.

 Ügymenet:

A járási hivatal a kérelem benyújtását követően megvizsgálja a jogosultság feltételeit, ennek során megvizsgálja azt is, hogy a kérelmező az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére más jogcímen valóban nem jogosult. Ennek érdekében a járási hivatal megkeresi a Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályát. 

Szükség szerint a járási hivatal a szociális nyilvántartásból közvetlenül lekérdezi a családtámogatási ellátásra vonatkozó adatot.

A járási hivatal szociális rászorultság esetén hatósági bizonyítványt állít ki és küld meg a kérelmező részére, amelynek hatályossága egy év. A hatósági bizonyítvány a feltételek fennállása esetén ismételten kiállítható.

Amennyiben a szociális rászorultsági feltételeknek a kérelmező nem felel meg, vagy más jogcímen jogosult egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, a járási hivatal a kérelmet elutasítja.

 Ügyintézési határidő:

60 nap

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Időpontfoglalás: Nincs

Letölthető nyomtatványok: Nyomtatványtárvissza