Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj

Csecsemőgondozási díj

Örökbefogadói díj

Gyermekgondozási díj

Nagyszülői gyermekgondozási díj

Nevelőszülő gyermekgondozási díj

Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 62. §. (2)-(2d), illetve a 63. § (1) bekezdése szerint:

 • a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a társadalombiztosítási kifizetőhely bírálja el és folyósítja a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj és a táppénz iránti kérelmet,

 • egyéb esetben, illetve a gyermekgondozási díjnak a nagyszülő részére történő megállapítása, valamint egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonyból gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj iránt benyújtott kérelmet a munkáltató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal bírálja el.

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az Általános nyomtatványkitöltő program támogatásával elektronikusan kitöltött:

 • Foglalkoztatói igazolás

Egyéni vállalkozók és őstermelő esetében:

 • Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez

Az elektronikus nyomtatvány beküldése előtt, - amennyiben a foglalkoztató nem a saját Cégkapujáról nyújtja be a kérelmet -a „Regisztrációs lap” elnevezésű nyomtatványon a foglalkoztatónak/önfoglalkoztatónak nyilvántartásba kell vetetnie magát arra vonatkozóan, hogy meghatalmazottként/képviselőként kívánja-e benyújtani a nyomtatványt.

További dokumentumok:

Csecsemőgondozási díj esetében:

 • Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához

 • Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez

 • Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (KPE160/A)

 • Adóelőleg nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről

 • Igazolás vérszerinti/örökbefogadó apa Csecsemőgondozási díj igényléséhez

 • Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról

Gyermekgondozási díj esetében:

 • Igénybejelentés gyermekgondozási díjra

 • Igénybejelentés nevelőszülői gyermekgondozási díjra

 • Igénybejelentés nagyszülői gyermekgondozási díjra  

 • Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez

 • Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (KPE160/A)

 • Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről 

 • Kérelem a gyermekgondozási díj továbbfolyósítására

 • Kérelem gyermekgondozási díjról történő lemondáshoz

 • Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról

Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj esetében:

 • Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra

 • Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez

 • Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről 

 • Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Az ellátás iránti kérelmet a foglalkoztató felé kell benyújtani és az ügyintézéshez szükséges dokumentumokkal együtt a foglalkoztató (önfoglalkoztató) elektronikus úton továbbítja a székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal részére vagy társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében – a nagyszülői gyermekgondozási díj iránti kérelem kivételével - a társadalombiztosítási kifizetőhely részére.

A hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmet a vér szerinti apa, valamint a gyermek születésének napján nem biztosított szülő nő a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal felé nyújthatja be.

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 75/A. § alapján az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és baleseti ellátások igénybevételével kapcsolatos eljárások illeték- és költségmentesek.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Az igénybejelentés napja a kérelem benyújtásának - vagy ha a kérelmet posta útján terjesztették elő a kérelem postára adásának - igazolt napja.

Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén az ellátásokra való jogosultságot, illetőleg az ellátások összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani. E rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, ha a több biztosítási jogviszony ugyanannál a foglalkoztatónál áll fenn.

A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások iránti kérelmekhez, továbbá a kifizetőhelyi feladatellátás során a Magyar Államkincstár Központ által a kérelem benyújtására rendszeresített, a Központ honlapján közzétett nyomtatványoknak megfelelő érvényes nyomtatványokat kell használni.

Ha csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj folyósítása alatt a biztosított biztosítási jogviszonya megszűnik, az ellátást az a szerv folyósítja tovább, amely az ellátást megállapította. Ha a biztosított az ellátás folyósításának az ideje alatt foglalkoztatót vált, az új foglalkoztató szerint illetékes szerv folyósítja a már megállapított ellátást.

A csecsemőgondozási díjat, az örökbefogadói díjat, a gyermekgondozási díjat havonta egyszer utólag a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, de legkésőbb a bérfizetési napon kell folyósítani.

A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül.

A pénzbeli ellátás iránti kérelmet elbíráló kifizetőhely vagy kormányhivatal a pénzbeli ellátás jogosultját - kérelmére - tájékoztatja a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Az egészségbiztosító felhívására a társadalombiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni.

Az ellátásban részesülő - ha a jogszabály kivételt nem tesz - köteles 15 napon belül az egészségbiztosítónak bejelenteni minden olyan tényt, illetőleg adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy ellátása folyósítását érinti.

7. Ügyintézési határidő

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz (kormányhivatal, vagy kifizetőhely) történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve, hogy a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, egyéb esetben 60 nap.

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

10. Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/szakmának/foglalkoztatóknak,-önfoglalkoztatóknak/elektronikus-ügyintézés.html

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény