Családi pótlék igénylése

 • Nevelési ellátás
 • Iskoláztatási támogatás
 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

 1. Illetékesség:

Békés megye, kivéve Gyulai Járási Hivatal illetékességi területe

 1. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
 • Kérelem családi pótlék megállapítására
 • Amennyiben a jogosultság jogcímeként a szülővel együtt élő házastárs/bejegyzett élettárs kerül megjelölésre, akkor a házassági anyakönyvi kivonat (bejegyzett élettárs esetén az ezt igazoló okirat)
 • Amennyiben a jogosultság jogcímeként a szülővel együtt élő élettárs kerül megjelölésre, akkor az a közokirat, mely igazolja, hogy a gyermek vérszerinti szülőjével fennálló élettársi kapcsolata legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy egyéb a kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirat, mely az élettársi kapcsolatot igazolja
 • Amennyiben a jogosultság jogcímeként a nevelőszülő, a gyermek ideiglenes hatállyal a kérelmezőnél került elhelyezésre, vagy a gyámhatóság a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban a kérelmezőt jelölte meg, akkor a jogcímet igazoló gyámhatósági határozat
 • Amennyiben a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor az erről szóló orvosi igazolás
 • Amennyiben a kérelmező középfokú vagy felsőfokú tanulmányainak folytatása miatt minősül egyedülállónak, akkor a tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolás
 • Amennyiben a családi pótlék összegének meghatározásakor figyelembe vehető gyermek felsőoktatási intézmény hallgatója, akkor a hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás
 • Amennyiben a kérelmező nyugellátása, megváltozott munkaképessége, idős kora, valamint jövedelmi viszonyai okán minősül egyedülállónak, akkor az ellátást megállapító és a folyósított összegről szóló igazolás
 • Amennyiben a sajátos nevelési igényű gyermek tanulói jogviszonyát megszüntették tankötelezettségének megszűnése miatt, akkor igazolás a tanulói jogviszony megszűnéséről
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya
 • Külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat, EU Kék Kártya

 

 1. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja:
 • Személyesen a Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. sz. alatti ügyfélszolgálaton
 • Postai úton 1919 Budapest
 • Elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, az elektronikus ÁNYK formanyomtatvány kitöltésével
 • Telefaxon 66-524-155
 1. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Nincs eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

 1. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
 • Kérelem beérkezését követő 8 napon belül kiadandó értesítések:

-          Érdemi döntést hozó határozat, végzés

-          Hiánypótlásra felszólító végzés

-          Függő hatályú döntés (végzés, határozat)

-          Hatósági bizonyítvány

 • Ügyet lezáró érdemi döntés 60 napon belül (határozat, végzés)
 1. Ügyintézési határidő:

60 nap

 1. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról és a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 3.) kormányrendelet

 1. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
 • Kérelem családi pótlék megállapítására
 • Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén
 • Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról
 • Igazolás tartósan beteg/súlyosan fogyatékos gyermekről
 • Igazolás SNI-s gyermek tanulói jogviszonyának megszűnéséről
 • Változás bejelentés (lakcím, számlaszám, utalás módosítása)
 • Lemondás családi pótlék folyósításáról
 • Kérelem családtámogatási ellátás megszüntetésére
 1. Időpontfoglalás:

Nincs lehetőség

 1. Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Nincs

 1. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint: