Kormányablak Osztály / Békési járás

Békési Járási Hivatal Kormányablak Osztályának feladatai
Békés, Kossuth utca 4.

 

1.1.         Kormányablak Osztály okmányirodai feladatai körében ellátja
1.1.1.     az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;
1.1.2.     a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;
1.1.3.     a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;
1.1.4.     a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;
1.1.5.     a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;
1.1.6.     az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott;
1.1.7.     a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott;
1.1.8.     az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;
1.1.9.     a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott;
1.1.10.   a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat,
1.1.11.   a Kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít,
1.1.12.   közreműködik a leltározási folyamatokban.
1.2.         Okmányirodai Osztály részletes feladatai
 
1.2.1.     Lakcímnyilvántartás
a)   Ellátja a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok a járás területén lakcímmel rendelkező polgárok tekintetében ennek keretében végzi az: adatváltozások átvezetését, személyi azonosító kiadását, lakcímbejelentés fogadását, személyazonosító igazolvány kiadását.
b)   Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.
c)   Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi tartózkodási helyének bejelentését.
d)   Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar vagy a nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, vagy hontalan személy lakcím ügyében
e)   Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.
f)    Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásból.
g)   Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben a magánszemély által igazolt és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem egyeznek a személyi adat-és lakcímnyilvántartás adataival.
1.2.2.     Útlevél igazgatás
a)   Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal kapcsolatos feladatok ellátásában, és az úti-okmány nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.
b)   Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a központi adatkezelő szervet.
1.3.Statisztikai adatszolgáltatás
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét (székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is.
 
1.4.         Ipari és kereskedelmi igazgatás
a)     Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, változásának és megszüntetésének bejelentésével kapcsolatos feladatokat, ügyfélkaput létesít, tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést folytat.
b)    Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a tevékenységi körök egyikét sem folytathatja jogszerűen.
 
1.5.         Közlekedési igazgatás
 
a)     Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a bíróság értesítése alapján.
b)    Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok ellátásában.
c)     Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő kiadásáról.
d)    Jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítása, cseréje, pótlására irányuló kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról.
e)     Kiállítja, cseréli, pótolja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányt.
f)     Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat.
g)    Kiadja, cseréli, pótolja és visszavonja a parkolási igazolványt.
h)     Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást.
i)      Kiadja, visszavonja, cseréli a vezetői engedélyt.
j)      Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére vonatkozó, továbbá a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során, továbbá a járműhonosítási eljárásban megállapított adatairól.
k)     A járművezetésre jogosító okmányok parkolási igazolvány visszavonásával, jármű forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben meghatározott adatokat.
l)      A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt.
m)   Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a gépjárművet kivonja a forgalomból.
n)     A vámhatósággal minden hónap 15. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően adatokat szolgáltat az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásáról a kérelmező lakóhelye (székhelye) szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz.
 
1.6.         Okmányirodai bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a alapján az Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással.
 
1.7.         Ellátja az állampolgárságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, a járási hivatalok által ellátandó, a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.
 
Eljáró okmányiroda kijelölése: A Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Békés, Bélmegyer, Murony, Tarhos települések esetében a békési Kormányablak, Mezőberény, Kamut, Köröstarcsa települések esetében a mezőberényi kirendeltség okmányirodája illetékes. Egyes, főleg adatszolgáltatást tartalmazó ügyekben az okmányiroda vezetője ettől az illetékességi felosztástól eltérhet.

2.1. Kormányablak Osztály egyéb feladatai körében ellátja, a teljes járás illetékességi területére nézve

2.1.1. Családtámogatási ügyek (gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, anyasági támogatás, családi pótlék, gyermeknevelési támogatás, ezen ügyeknél a Kormányablak közreműködőként továbbítja a benyújtott iratokat az illetékes hatóságnak)
2.1.2. Egészségbiztosítási ügyek (TAJ kártya igénylés és pótlás, utazási költségtérítés, ezen ügyeknél a Kormányablak közreműködőként továbbítja a benyújtott iratokat az illetékes hatóságnak)
2.1.3. Nyugdíj ügyintézés (ezen ügyeknél a Kormányablak közreműködőként továbbítja a benyújtott iratokat az illetékes hatóságnak)
2.1.4. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás
2.1.5. Tájékoztatás nyújtása
2.1.6. Kiegészítő szolgáltatások
(A teljes ügykörlistát a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm rendelet mellékletei tartalmazzák.  A jogszabály hatályos szövege: Jogszabálykereső)
 
3. A Kormányablak Osztály ellátja a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatokat

4. A Kormányablak Osztály ellátja az igazságügyi feladatokat