Általános iskolai beiratkozás
2018. március 13. 09:49

Általános iskolai beiratkozás időpontjai a Békési Járásban.
K Ö Z L E M É N Y
az általános iskolai beiratkozásról

 Értesítem az érintett törvényes képviselőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12-én (csütörtökön) 8 órától 18 óráig

és

2018. április 13-án (pénteken) 8 órától 18 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

 

A tankötelessé váló gyermeket a közleményben megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 21. § (1) – (2) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja vagy dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, illetőleg szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából.

 

Az Nkt. 45 § (2) bekezdése szerint, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. 

A 2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető az Oktatási Hivatal honlapján: www.oktatas.hu → KIR HIVATALI ÜGYEK → Köznevelési intézmények körzethatárai → Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvántartás menüpont alatt.

 Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

 

Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát.

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő és a tanuló az Nkt. 37.§ (2) – (3) bekezdése alapján az iskola döntése ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójához, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 60 napon belül köteles elbírálni.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, az EMMI rendelet 22. § (2) – (3) bekezdése értelmében a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
 
Kéjük a kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

 

 Békés, 2018. év március hó 09. napja

 

Békési Járási Hivatal