Foglalkoztatási Osztály / Békési járás

Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának feladatai
Békés, Múzeum köz 1.

 

Feladatköre: Az osztály ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.
 
1.1.         Ügyfélszolgálati és ellátási feladatok
 
1.1.1.     Koordinációs feladatai tekintetében:
 
a)     Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.
b)    Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a Foglalkoztatási Főosztály felé.
c)     Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat.
d)    A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.
e)     Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, települési önkormányzatokkal.
f)     Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat.
g)    Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít.
h)     Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket.
i)      Kapcsolatot tart és együttműködik a feladatai megvalósításában résztvevő szervezeti egységekkel, a felettes szervekkel.
j)      A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítására jogosult szervezeti egységét közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés).
 
1.1.2.     A hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai tekintetében:
 
a)     Fogadja és továbbítja a Foglalkoztatási Főosztály részére a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket.
b)    Munkaközvetítési feladatokat lát el az illetékességi területén kívüli munkahelyekre, a munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország területére.
c)     Ellátja az ügyfelek informatikai adatainak, és iratanyagainak költöztetéssel kapcsolatos feladatokat.
 
1.1.3.     Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:
 
a)     Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Számfejtési ütemterv alapján elvégzi a megállapított járadék, segély, költségtérítés pénzügyi feladását az Integrált Rendszerben.
b)    Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat elvégzi.
c)     Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási Osztály az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró Foglalkoztatási Főosztály számára.
d)    A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti és felterjeszti a méltányossági jogkör gyakorlója a Foglalkoztatási Főosztály által történő döntéshozatal céljából.
e)     Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
f)     Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat.
g)    Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását.
h)     Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér.
i)      Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat.
j)      Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésekre vonatkozó bejelentéseket.
k)     Ellátja Foglalkoztatási Osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével kapcsolatos feladatokat.
 
1.1.4.     Európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében:
 
a)     A Foglalkoztatási Osztályokon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat.
b)    Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról.
c)     Harmadik országbeli állampolgárok Magyarország területén tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedély kiadásával és meghosszabbításával kapcsolatban szakhatósági állásfoglalás kiadására, valamint magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló eljárásokban a közvetítői nyilatkozat előkészítéséhez szükséges feladatokat ellátja, elkészíti a közvetítői nyilatkozatot.
 
1.1.5.     Szolgáltatási feladatai tekintetében:
 
a)     Munkaközvetítést végez.
b)    Ellátja a feladatkörébe tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatokat.
c)     Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket.
d)    Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerőpiaci folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó okokat.
e)     A munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására.
f)     Információt nyújt, tanácsadást végez.
g)    Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez.
h)     Kapcsolatot tart a megye, a járás területén működő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és kirendeltségi értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít.
i)      Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében.
j)      Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében.
 
1.1.6.     Közfoglalkoztatási feladatai keretében:
 
a)     Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat.
b)    Munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból.
c)     Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket.
d)    Információt nyújt, tanácsadást végez.
e)     Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez.
f)     Kapcsolatot tart a megye, a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel.
g)    Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket.
h)     Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist.
i)      Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében.
 
1.2.         Munkaerő-piaci és pénzügyi feladatok
 
1.2.1.     Koordinációs feladatai tekintetében:
a)      Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében információt gyűjt, rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a Foglalkoztatási Főosztály részére.
b)      Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat.
c)      A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.
d)      Segíti a Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti a Foglalkoztatási Osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat.
e)      Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat.
f)       Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít.
g)      Megválaszolja az ügyfelektől érkező, a Foglalkoztatási Osztály feladatkörébe tartozó tájékoztatáskéréseket.
h)      Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a felettes szervekkel.
i)        Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat.
j)        Működteti a MEV rendszert és értékeli az elért eredményeket.
k)      A munkaerőpiaci és gazdasági folyamatokról felméréseket végez és értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok)
l)        Partner elégedettségi méréseket végez és értékelést készít.
 
1.2.2.     Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:
a)     Ellátja a feladatkörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos hatósági feladatokat. (döntésekről szóló értesítő levelek, a támogatások elutasításával kapcsolatos dokumentumok, a támogatások megállapítására, módosítására vonatkozó hatósági szerződések megkötése)
b)    Ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
c)     Ellátja a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
d)    AFoglalkoztatási Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a Foglalkoztatási Osztály együttműködését, az adatvédelmi rendelkezések betartásával tájékoztatja a Foglalkoztatási Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerőpiaci információkról.
e)     Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a Foglalkoztatási Osztály az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró Foglalkoztatási Főosztály számára.
f)     A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti és felterjeszti a méltányossági jogkör gyakorlója a Foglalkoztatási Főosztály által történő döntéshozatal céljából.
g)    Ellátja a feladatkörébe tartozó igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását.
h)     Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat.
i)      Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat.
 
1.2.3.     Közfoglalkoztatási feladatai keretében:
 
a)     Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Foglalkoztatási Főosztályon keresztül meghatározott feladatokat.
b)    Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában.
c)     Ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat.
d)    Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó pénzügyi feladatokat.
e)     Át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében:
-       Ellenőrzi a közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát.
-       Jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan.
-       Az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat.
-       Dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról.
f)     Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal.
g)    Szervezi a közfoglalkoztatást és ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését, és ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését.
h)     Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist.
i)      Rendszeresen tájékoztatja a Foglalkoztatási Főosztályt a közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról.
 
1.3.         Európai uniós és nemzetközi feladatok: Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében ellátja a 3.2.2. pontjának a)-f) pontjában foglalt egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatokat. Ezentúl:
 
1.3.1.               GINOP-5.2.1-14 munkaerő-piaci programmal kapcsolatos feladatai tekintetében:
 
1.3.1.1.Szakmai megvalósítók feladatai:
 
a)     A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást előkészíti nyilvántartási feladatokat elvégzi.
b)    A fenti programokban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó hatósági szerződéseket előkészíti, azokat nyilvántartja.
c)     Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal.
d)    A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket folyamatosan feltárja.
e)     A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a célcsoportonkénti nyilvántartást vezeti.
f)     A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.
g)    Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez.
h)     Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.
i)      Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.
j)      Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni.
1.3.1.2.Ifjúsági tanácsadók feladatai:
 
a)     Az Ifjúsági Garancia Rendszer (továbbiakban: IGR) célcsoportjába tartozó fiatalokat felkutatja, eléri; a fiatalokat segítő lehetőségekről információt nyújt.
b)    Az Ifjúsági Garancia Rendszerbe vonható fiatalokkal a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja, közösen tervet alakítanak ki, az egyéni megállapodást megköti, a nyilvántartási feladatokat elvégzi.
c)     Az oktatási és szociális szektorral (megyei oktatási-és szociális intézményekkel), ifjúsági és civil szervezetekkel, az egyéb társintézményekkel kapcsolatot tart és adatot oszt meg.
d)    A fiatalokat segítő lehetőségekről, azaz az Ifjúsági Garancia Rendszer valamennyi kimeneti kategóriájába tartozó lehetőségről információt gyűjt.
e)     Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében működő munkaerő-piaci programokról információt gyűjt.
f)     Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerő-piaci programok működtetésében közreműködő munkatársakkal szorosan együttműködik.
g)    A fenti program célcsoportjába tartozó fiatalokat személyre szabottan az Ifjúsági Garancia Rendszeren belüli vagy kívüli szolgáltatásba/támogatásba/programba irányít.
h)     A fenti program célcsoportjába tartozó fiatalok számára konkrét lehetőséget kínál (ajánlattétel) a foglalkoztatásra vagy tanulásra.
i)      A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást előkészíti nyilvántartási feladatokat elvégzi.
j)      A munkaerőpiacról kiszorult inaktív személyeket megkeresi, tájékoztatja, az Ifjúsági Garancia Rendszerbe bevonja.
k)     A fenti program szakmai megvalósítását végző megyei ügyintézőkkel szorosan együttműködik, részükre a fiatalokat segítő egyéb lehetőségekről információt nyújt.
l)      A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.
m)   Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.
n)     Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.
o)    Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosság és kommunikációs helyi feladatokat ellátni.
 
1.4.         GINOP 5.1.1 programmal kapcsolatos feladatai tekintetében:
 
1.3.2.     Szakmai megvalósítók feladatai:
 
a)     A fenti programokba vonható regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolatot felveszi, számukra a szükséges tájékoztatást megadja, az egyéni megállapodást előkészíti nyilvántartási feladatokat elvégzi.
b)    A fenti programokban az álláskeresőknek, munkáltatóknak nyújtott támogatásokra vonatkozó hatósági szerződéseket előkészíti, azokat nyilvántartja.
c)     Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, képző intézményekkel, szolgáltatókkal.
d)    A fenti programokba vonható álláskeresők és gazdaságilag inaktívak részére a munkahelyeket folyamatosan feltárja.
e)     A fenti programba vont személyeket folyamatosan nyomon követi, a célcsoportonkénti nyilvántartást vezeti.
f)     A havi szakmai előrehaladási jelentések összeállításához szükséges információszolgáltatást a Foglalkoztatási Főosztály részére elvégzi.
g)    Ellenőrzési feladatokat lát el, megbízó levél alapján munkaerő-piaci ellenőrzéseket végez.
h)     Köteles az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.
i)      Köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi feladatokat ellátni.
j)      Köteles a projekttel  kapcsolatos nyilvánosságbeli és kommunikációs helyi feladatokat ellátni.
 
1.3.3.     A Foglalkoztatási Főosztály felkérése alapján közreműködik az Uniós forrásból finanszírozott egyéb projektek megvalósításában.