Tájékoztatás
2017. szeptember 06. 13:45

Tájékoztatás
Közeleg a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei iránti kérelem benyújtásának határideje.
Összefoglaltuk, hogy mire érdemes figyelmet fordítani!

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sr.) 3. § a) pontja alapján 2017. év január hó 1. napjától a Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (6) bekezdésének alkalmazása során szociális hatóságként a megye területére kiterjedő illetékességgel a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát jelölte ki.

A Békéscsabai Járási Hivatal mint megyei illetékességgel eljáró szerv előtt az elmúlt időszakban jellemzően az alábbi hiányosságok miatt kerültek elutasításra a kérelmek:

  • Nem megfelelő szakvélemény
A kérelmezők még napjainkban is gyakran benyújtják az ún. „hét pontos” szakértői véleményt. Ez a szakvélemény 2011. évtől már nem fogadható el szakértői bizottság véleményeként. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik a fenti jogszabályban felsorolt szakvélemények valamelyikével, abban az esetben a kérelmezőnek be kell csatolnia a háziorvos által - a szakértői bizottság részére - kiállított négy oldalas beutalót, illetve a rendelkezésre álló, legutóbbi orvosi dokumentumokat (zárójelentés, orvosi lelet, stb.). Ebben az esetben a Járási Hivatal a becsatolt orvosi dokumentumokkal hivatalból megkeresi a szakértői bizottságot, amely a rendelkezésre álló iratok alapján szakvéleményt állít ki arról, hogy a kérelmező egészségi állapota megfelel-e a jogszabályban előírt feltételeknek.

Amennyiben a szakértői bizottság szakvéleménye arról szól, hogy az egészségi állapot nem a feltételeknek megfelelő, a kérelem elutasítása szükséges.

  •  Vezetői engedély érvénytelensége
Több esetben tapasztalható, hogy a kérelmező, illetve a szállítást végző személy vezetői engedélye már a kérelem benyújtásának időpontjában vagy akár évekkel korábban lejárt. Számos esetben nyújtják be az ügyfelek úgy a kérelmet, hogy hiányzik a kérelmező, vagy amennyiben van, a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének másolata.

Amennyiben a kérelmező vagy a szállítást végző személy nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, abban az esetben a kérelem elutasításra kerül.

  • Közös lakcím és annak igazolása, a hozzátartozói kapcsolat fennállása és annak igazolása, szállítás önkéntes jogviszonyban

 Számos esetben történt már elutasítás a kérelmező és a szállítást végző személy közös lakcímének hiánya miatt. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a szállítást végző személy legalább egy éve közös háztartásban élést igazoló dokumentumának másolatát. Amennyiben a kérelmező ezen dokumentumokat nem csatolja, a központi lakcímnyilvántartásban ellenőrzés történik az adatokra és közös lakcím hiánya miatt a kérelem elutasításra kerül.

A vér szerinti rokoni kapcsolatot a születési anyakönyvi kivonat, a házastársak esetében a házassági anyakönyvi kivonat csatolásával kell igazolni.

Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását önkéntes jogviszonyban végző személy végzi, abban az esetben csatolni kell a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 6. §-ban meghatározott önkéntes tevékenység végzéséhez szükséges dokumentumokat.
  • Nem vállalt kölcsönszerződés-kötési kötelezettség
Több kérelmező a kérelem-nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel kölcsönszerződés megkötését vállalja, azonban a hatóság jószándékú felhívása ellenére sem tájékozódik a kérelem benyújtása előtt a hitelről (a minimális összeg felvételéről, a meghatározott futamidőről). Minden esetben felhívásra kerül az ügyfelek figyelme a hitel felvételére és a hitelről való tájékozódásra.

Amennyiben a kérelmező a hitel felvételét, azaz a kölcsönszerződés megkötését nem vállalja, a kérelem elutasításra kerül.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei iránti kérelem benyújtásának helye:


Békés Megyei Kormányhivatal

Békéscsabai Járási Hivatal

Hatósági Főosztály

Hatósági Osztály

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

 

Ügyintéző: Benkőné Labancz Ilona

Elérhetőségei: 66/528-320/114 mellék

benkone.ilona@bekes.gov.hu

 

A szerzési és/vagy átalakítási támogatás iránti kérelmek letölthetők a www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes honlapról, vagy beszerezhetőek a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztályánál (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.).

A kérelem benyújtásának közelgő határideje: 2017. év szeptember hó 30. napja.

A Békéscsabai Járási Hivatal a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-ig dönt.

Kérdéseikkel forduljanak fenti elérhetőségeinken hozzánk bizalommal!