Baleseti járadék

1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Békés Megyei Kormányhivatal

2. Illetékesség

Az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal

3. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján
baleseti járadék elbírálásához

Üzemi baleset tényét megállapító határozat

4. Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Az ellátást írásban, kizárólag az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (igénybejelentő lap) kell igényelni.

  • személyesen a Békéscsaba, Luther u. 3. sz. alatti ügyfélszolgálaton

  • postai úton: 1916 Budapest

  • elektronikus úton: https://e-ugyintezes.onyf.hu/

  • kormányablaknál

5. Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

A baleseti járadék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

6. Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A baleseti járadék iránti igényt a nyugdíj-megállapító szervnél kell bejelenteni. A baleseti járadék iránti kérelem elbírálására és folyósítására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek a nyugellátások megállapítására és folyósítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A baleseti járadék iránti igényt az üzemi baleset bekövetkezése napjától számított három éven belül, illetőleg a foglalkozási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül lehet a kérelem benyújtásával érvényesíteni.

Ha az üzemi baleset bekövetkezését követően a sérült baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve az üzemi balesettel összefüggésben megállapított megváltozott munkaképességűek ellátásában részesült, ugyanazon baleset alapján baleseti járadék iránti igényt a baleseti rokkantsági nyugdíj, illetve a megváltozott munkaképességűek ellátása igénybevételének megszűnésétől számított három éven belül lehet érvényesíteni.

 Az igénybejelentéshez csatolni kell a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv üzemi baleset (foglalkozási betegség) tényéről hozott döntését.

A nyugdíjfolyósító szerv a megállapított ellátás folyósítását - a kormányrendeletben meghatározott esetekben a határozat vele való közlését követő tizenhárom napon belül, egyéb esetben a folyósításhoz szükséges adatokat tartalmazó elektronikus adatállomány beérkezését követő tizenhárom napon belül - teljesíti.

7. Ügyintézési határidő

60 nap

8. Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, valamint a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

9. Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján
baleseti járadék elbírálásához

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

10. Időpontfoglalás

https://idopontfoglalo.onyf.hu/index.xhtml

11. Igénybe vehető elektronikus programok elérése

https://e-ugyintezes.onyf.hu/

12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény