Ápolási díj

Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:

Járási Hivatal

Illetékesség:

A kérelmező (ápolást végző) lakóhelye szerint illetékes járási hivatal

Az ügyintézés helye: részletesen itt

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Bemutatandó iratok (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében) a kérelmező és az általa ápolt személy személyazonosító igazolványa, lakcímét igazoló hatósági igazolványa és TAJ-kártyája, valamint a kérelmező adóazonosító jelét igazoló adókártyája.

A kérelemhez mellékelni kell

 • a háziorvosnak a meghatározott adattartalommal rendelkező igazolását arról, hogy az ápolt személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg,
 • amennyiben az ápolt személy köznevelési intézményben tanul, vagy az óvodába jár, vagy nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátást vesz igénybe, vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésében részt vevő hallgatója, az intézmény vezetőjének a meghatározott adattartalommal rendelkező igazolását.

A háziorvos az igazolást

 • a rehabilitációs hatóság súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, illetve a fogyatékossági támogatással összefüggő feladatkörében eljáró hatóság határozata,
 • a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása,
 • a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás, vagy
 • a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleménye

alapján állítja ki.

Nem kell csatolni a kérelemhez a háziorvos igazolását, ha az ápolt személynek

 • fogyatékossági támogatásra vagy
 • vakok személyi járadékára

való jogosultsága áll fenn.

Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő személy gondozására tekintettel kérik, az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell

 • amennyiben az ápolt személy köznevelési intézményben tanul, vagy az óvodába jár, vagy nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátást vesz igénybe, vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésében részt vevő hallgatója, az intézmény vezetőjének a meghatározott adattartalommal rendelkező igazolását.
 • amennyibena magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják úgy a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló szakorvosi igazolást.

Ha aa szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 43. § a) pontja szerinti esetben [azaz amennyiben komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi] az ápolt személy komplex minősítésének eredményét a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy bizottsági állásfoglalása nem igazolja, a hatóság a rehabilitációs hatóságtól kérheti az ápolt személy komplex minősítésének elvégzését azzal, hogy ha az ápolt személy a komplex minősítés megkezdését megelőzően a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, a komplex minősítése keretében a rehabilitálhatóság vizsgálatát nem kell elvégezni. A komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítványt a rehabilitációs hatóság az ápolási díj iránti kérelmet elbíráló hatóság részére is megküldi.

Az igazolást a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok igazolására miniszteri rendelet alapján jogosult szakorvos az ott meghatározottak szerinti formanyomtatványon állítja ki, ha az ápolt személy - miniszteri rendeletben foglaltak szerint - magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségben vagy fogyatékosságban szenved, és  kiemelt ápolási szükséglete áll fenn.

Annak az ápolt személynek áll fenn kiemelt ápolási szükséglete, aki tartós betegségéből, fogyatékosságából eredően

 • más személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni,
 • más személyes segítsége nélkül segédeszköz igénybevételével sem képes lakáson belül közlekedni, és
 • más személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni.

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja:

Postai úton vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetőleg a kormányablaknál személyesen vagy meghatalmazott útján.

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)] 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], ha

 • állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló
 • súlyosan fogyatékos, vagy
 • tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi, és
 • az ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn.

Hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;  

az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása szempontjából hozzátartozónak kell tekinteni azt is, aki elhunyt házastársa egyeneságbeli rokonának vagy testvérének, vagy a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül összesen legalább 3 évig nevelőszülőként háztartásában ellátott, a kérelem benyújtásakor utógondozói ellátásban nem részesülő, és vele egy háztartásban élő, nagykorúvá vált személynek a gondozását, ápolását végzi.

Nevelőszülőnek minősül az ott meghatározott személyre tekintettel nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló, illetve 2014. január 1-je előtt nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állt személy.

Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj.

Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

 • segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,
 • hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
 • értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
 • mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes

Tartósan beteg az a személy, aki egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

Állandó és tartós ápolásra, gondozásra szorul az a személy, akiről a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő szakvéleménye ezt megállapítja.

A járási hivatal azt, hogy az ápolt személy állandó és tartós gondozásra szorul-e megfelelő szakértő kirendelése mellett vizsgálja.

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha

 • az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha
 • a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben, illetve a szakképző intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg
 • az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
 • a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
 • a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével - rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak,
 • A Szoctv. 41. § (1a) bekezdés b) pontja alapján a jogosultság nem állapítható meg, ha a nevelőszülő nevelőszülői foglalkoztatási, hivatásos nevelőszülői vagy nevelőszülői jogviszonya a működtető azonnali hatályú felmondása vagy a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló (a továbbiakban: Gyvt.) 2013. december 31-én hatályos 66/E. § (3) bekezdése alapján szűnt meg.
 • szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
 • keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.

Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

 • az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
 • az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
 • az ápolt személy meghal,
 • az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 • azt az ápolást végző személy kérte,
 • az ápolást végző személy az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza,
 • a gyámhatóság elrendeli az ápolt személy utógondozói ellátását.

Az ápolási díj iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványon az ápolási díj megállapítása egyidejűleg több jogcímen is kérhető. Ha az igénylő a kiemelt ápolási díj mellett egyidejűleg az alapösszegű vagy az emelt összegű ápolási díj megállapítása iránt is kérelmet nyújt be, először a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeit kell vizsgálni.

Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg

 • 100 %-a az alapösszegű ápolási díj esetében,
 • 180 %-a a kiemelt ápolási díj esetében,
 • 150 %-a az emelt összegű ápolási díj esetében.

Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az ápolási díj összegének és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.

Ügymenet:

A kérelem beérkezését követően az abban foglaltaknak megfelelően dönt a járási hivatal az ápolási díjra való jogosultság megállapításáról, vagy elutasításáról. Amennyiben a kérelemhez nem kerültek csatolásra a jogszabály által előírt kötelező mellékletek, úgy a járási hivatal az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel, vagy amennyiben a hiányzó adat más szerv rendelkezésére áll, úgy azt a hivatal megkereséssel szerzi be.

Ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 
 • A kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013 (XII.29.) EMMI rendelet

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső
Letölthető nyomtatványok:
Nyomtatványtárvissza